TRAINING PROGRAM HR

โปรแกรมฝึกอบรมด้าน HR เราให้บริการด้านฝึกอบรมและสัมมนาในรูปแบบ IN-House Training & Public Training

อบรม สัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์ บริการจัดฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

การบริหาร & พัฒนางานทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างองค์กร การวางแผน

อัตรากำลัง การสรรหา

สมรรถนะบุคคล & การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ & การกำหนดเป้าหมาย KPI

ประสิทธิภาพ & ความสำเร็จขององค์กร

การแรงงานสัมพันธ์ & การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

โครงสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ

&การวางแผนการเติบโต ความก้าวหน้าสายอาชีพ

พฤติกรรมองค์กร & พฤติกรรมบุคคล

การบริหารค่าตอบแทนเพื่อความสำเร็จ

และความยั่งยืนขององค์กร

 

1) HRD&HRM

หลักสูตร การบริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคล

รหัส

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

91001

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (intermediate)

ผู้จัดการฝ่าย Hr/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

10

91002

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Advance)

ผู้จัดการฝ่าย Hr/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

10

91003

HR For Non HR

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้จัดการ

ฝ่าย line management

1

91004

การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ บังคับบัญชา

หัวหน้างาน/

ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

1

91005

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการฝ่าย/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

91006

การบริหารงานการสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่/ หัวหน้าแผนก

สวัสดิการ

1

 

2) Manpower Planning

โครงสร้างองค์กร การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา

รหัส

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

92001

การออกแบบโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรากำลังอย่างยั่งยืน

ผู้จัดการแผนก Hr/

ผู้จัดการแผนก

1

92002

มาตรฐานการปฏิบัติงาน BSC กับการวางแผนอัตรากำลัง

ผู้จัดการแผนก Hr/

ผู้จัดการแผนก

1

92003

การวางแผนอัตรากำลังและการกำกับต้นทุนด้านแรงงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ผู้จัดการแผนก Hr/

ผู้จัดการแผนก

1

92004

สมรรถนะบุคคลกับการสรรหาบุคลากรมืออาชีพ

ผู้จัดการแผนก Hr/

ผู้จัดการแผนก

1

92005

Induction program เพื่อเสริมสร้างความสุข การมีส่วนร่วมในการทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการแผนก Hr/

ผู้จัดการแผนก

1

 

3) Competency & Individual Development

สมรรถนะบุคคล & การบริหารทรัพยากรบุคคล

รหัส

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

93001

การจัดทำโครงสร้างสมรรถนะบุคคลเพื่อการบริหารทรัพยากร

บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

93002

การจัดทำพรรณนางานสัมพันธ์และการเชื่อมกับมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน BSC

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

93003

การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

93004

การจัดทำโครงสร้างสมรรถนะบุคคลขององค์กร (Workshop)

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

93005

สมรรถนะกับการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

 

4) Strategy & Key Performance Indicator

กลยุทธ์ & การกำหนดเป้าหมาย KPI

รหัส

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

94001

กลยุทธ์ การวางแผน กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมาย (KPI) ขององค์กร

ผู้จัดการแผนก hr

1

94002

กลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์กับพันธมิตร,คู่ค้า เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

สู่เป้าหมาย ความสำเร็จ

ผู้จัดการแผนก hr

1

94003

การบริหารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ KRA

ผู้จัดการแผนก hr

1

94004

การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ (KPI) ความหมาย BSC และแผนกลยุทธ์

ผู้จัดการแผนก hr

1

 

5) Efficiency & Organization Success

ประสิทธิภาพ & ความสำเร็จขององค์กร

รหัส

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

95001

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

95002

การสั่งงานและมอบหมายงานแบบมืออาชีพ

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

95003

การแก้ไขปัญหาและการติดสินใจ

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

95004

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

95005

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

95006

เทคนิคการสร้างความผูกพันองค์กร

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

95007

จิตวิทยาการบริการ & การบังคับบัญชา

ผู้จัดการแผนก hr/

ผู้จัดการแผนก

1

 

6) Labor Relations

การแรงงานสัมพันธ์ & การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

รหัส

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

96001

กฎหมายแรงงานสำหรับการปฏิบัติงาน

ผู้จัดการ / แผนก

1

96002

การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร (กิจกรรม นวัตกรรม)

ผู้จัดการ / แผนก

1

96003

การแรงงานสัมพันธ์ สำหรับหัวหน้างาน

ผู้จัดการ

1

96004

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเสริมการมีส่วนร่วม

ผู้จัดการ/ แผนก

1

96005

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างการนำการเปลี่ยนแปลง

ผู้จัดการ / แผนก

1

96006

การบริหารงานการสวัสดิการ

ผู้จัดการ

1

 

7) Career Development

โครงสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ & การวางแผนการเติบโต ความก้าวหน้าสายอาชีพ

รหัส

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

97001

โครงสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ การสร้าง sneezer หน่วยงาน

ผู้จัดการ / แผนก

1

97002

โครงสร้างความก้าวหน้า & การวางแผนการเติบโตสายอาชีพ

ผู้จัดการ

1

97003

ระบบ&วิธีการวางแผนพัฒนาการเติบโตสายงาน

ผู้จัดการ/แผนก

1

97004

โครงสร้าง&ระบบการพัฒนา Talent Management

ผู้จัดการ

1

97005

สมรรถนะกับการวางแผนการเติบโตสายอาชีพ

ผู้จัดการ

1

97006

การบริหารศักยภาพบุคคลเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

ผู้จัดการ / แผนก

1

 

8) Organization & Human Behavior in Organization

พฤติกรรมองค์กร & พฤติกรรมบุคคล

รหัส

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

98001

positive thinking for our working cooperation

ผู้จัดการ / แผนก

1

98002

เทคนิคการสร้างวัฒนธรรม & การทำงานร่วมกัน

ผู้จัดการ / แผนก

1

98003

Ho Ren So communication technique (Japan style)

ผู้จัดการ/ แผนก

1

98004

ปรับ mindset

ผู้จัดการ / แผนก

1

98005

งานสุข คนสุข

ผู้จัดการ / แผนก

1

98006

การสร้างทีมเพื่อประสิทธิภาพ & ความสำเร็จขององค์กร

ผู้จัดการ / แผนก

1

 

9) Compensation & Corporate Sustainability

การบริหารค่าตอบแทนเพื่อความสำเร็จ และ ความยั่งยืนขององค์กร

รหัส

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

99001

โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน

ผู้จัดการแผนก hr

1

99002

เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลต้นทุนด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการแผนก hr

1

99003

การออกแบบโครงสร้างบริหารค่าตอบแทน อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการแผนก hr

1