top of page
หลักสูตรอบรม-สำหรับหัวหน้างาน.png
ประชุมธุรกิจ
บริการจัดอบรมด้านHR,ISOโปรแกรมฝึกอบรมปี2566.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

On Site  |  On Line

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

bottom of page