top of page

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ บังคับบัญชา

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

หัวหน้างาน / ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- บทบาทหน้าที่ของ line ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

- เทคนิคในการบริหารการจัดการด้านการบริหารรายบุคคลได้เหมาะสม

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ บั
ไอคอน 02.png

หลักการและเหตุผล

       การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร&หมายถึงให้ปฎิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานระดับผู้บังคับบัญชาเป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์กร เป็นผู้กำกับเพื่อในการทำงานให้

เป็นไปตามแผนงาน & เป้าหมาย การบังคับบัญชาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ มีศักยภาพในการเติบโตจึงเป็นภาระกิจที่สำคัญต่อองค์กร&หน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตนเอง&ผู้ใต้บังคับบัญชา การบริการ /จัดการด้านบุคลากรในระดับบังคับบัญชาจึงสำคัญ หลักการ&วิธีการจัดการหรือกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ โดยวิธีการ Mentor หรือ Coaching เป็นวิธีการที่สนับสนุนความสำเร็จทางนึ่ง ความเข้าใจในบุคคล รู้วิธีการให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาเป็นความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน และนำไปสู่การสนับสนุนการเติบโตของบุคคลในอนาคต

อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของ line

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

    2)  ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจ แนวคิด วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนอัตรากำลัง , การสรรหา , การนิเทศงาน ,

การประเมินผล , การปฏิบัติงาน ฯลฯ

    3)  ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจเทคนิคในการบริหารการจัดการด้านการบริหารรายบุคคลได้เหมาะสมกับศักยภาพการทำงาน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ บังคับบัญชา และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

แนวคิด วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหา, การนิเทศงาน

02.png

เทคนิคในการบริหารการจัดการด้านการบริหารรายบุคคลได้เหมาะสมกับศักยภาพการทำงาน

26554.jpg

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ บังคับบัญชา

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ หัวหน้างาน , ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

องค์กร ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานระดับผู้บังคับบัญชาเป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์กร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page