การออกแบบโครงสร้างองค์กร

& การวางแผนอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจ เหตุผล การให้ความสำคัญการออกแบบโครงสร้างองค์กร

- ปัจจัยความสำคัญ focus ของการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตร

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

& การวางแผนอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในการออกแบบโครงสร้างองค์กร จะต้องเข้าใจความสัมพันธ์โครงสร้างกับกระบวนการทำงาน&การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการทำงานมีกระบวนการทำงานที่กระชับ มีเทคโนโลยีมาสนับสนุนก็จะมีผลประเภท&จำนวนบุคลากรในหน่วยงานของฝ่าทรัพยากรบุคคล ทำให้ระบบการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ&มีต้นทุนด้านแรงงานที่เหมาะสม&ไม่มีข้อผูกพันค่าใช้จ่ายในระยะยาว  ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจหลักการ วิธีการออกแบบโครงสร้างองค์กร&การวางแผนอัตรากำลังที่มีประสิทธิต่อองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ เหตุผล การให้ความสำคัญการออกแบบโครงสร้างองค์กร

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจปัจจัยความสำคัญ focus ของการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและองค์กรมีความยั่งยืน

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ หลักการวางแผนอัตรากำลังที่มุ่งมั่นความยั่งยืน และการมีต้นทุนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. ความสำคัญของการออกแบบโครงสร้างองค์กร

 2. ประเภทของโครงสร้างองค์กร & เป้าหมาย

 3. โครงสร้างองค์กรกับประเภทธุรกิจ

 4. ปัจจัยสำคัญ focus ของการออกแบบในการสร้างองค์กร

       ประเภทธุรกิจ

       ประเภทการจ้าง/การทำงาน

       กระบวนการทำงาน

       ระดับตำแหน่ง

       จำนวนคน

5. หลักการการวางแผนอัตรากำลัง

6. การวางแผนอัตรากำลังเพื่อความยั่งยืน & ต้นทุนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สนับสนุนก็จะมีผลประเภท&จำนวนบุคลากรในหน่วยงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจ เหตุผล การให้ความสำคัญการออกแบบโครงสร้างองค์กร

 • หลักการวางแผนอัตรากำลังที่มุ่งมั่นความยั่งยืน และการมีต้นทุนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved