top of page
หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดทำระบบ Talent Management System เพื่อรักษาและสร้างตัวแทนที่ดีในอง

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบ Talent Management System เพื่อรักษาและสร้างตัวแทนที่ดีในองค์กร

หลักการและเหตุผล

         การบริหารธุรกิจในปัจจุบันนี้ ความสําเร็จขององค์การนั้น ขึ้นอยู่กับ ผลงานที่ดีเลิศ ของพนักงานที่มีศักยภาพสูง และได้รับการยอมรับว่าเป็น Talent และปัญหาหลักขององค์กร ก็คือ ทำอย่างไรถึงจะสามารถพัฒนาพนักงานที่มี ศักยภาพเหล่านี้

ให้สามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ในการทำงาน และสามารถรักษาพนักงานเหล่านี้ให้อยู่

กับองค์กรได้ในการ บริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพเหล่านี้นั้น มิใช้เป็นเพียงงาน

ของ HR ท่านั้นแต่เ่ป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารระดับ สูงที่ต้องให้

ความสำคัญในเรื่องนี้

         ดังนั้น หลักสูตร การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งในองคก์รหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถสร้าง

ผลงานและดึงศักยภาพให้กับองค์กรประสบความสำเร็จแบบยังยื่นได้

วัตถุประสงค์

       1)  รู้หลักการและความสําคัญของการบริหารและพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพได้

 

       2)  เพื่อจัดทำ แผนและการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพโดดเด่นให้สามารถทำงานและประสบความสำเร็จให้กับพนักงานและองค์กร

       3)  สามารถดำเนินการบริหารจัดการพนักงานกลุ่ม Talent ได้

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เกี่ยวกับ เทคนิคการจัดทำระบบ Talent Management System เพื่อรักษาและสร้างตัวแทนที่ดีในองค์กร และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม การบริหารงคนเก่ง-6.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ได้รับโอกาสและภารกิจที่ท้าทายความสามารถ
มากขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนศักยภาพและความก้าวหน้าในระยะยาว

02.png

เรียนรู้ ที่จะบริหารตนเองให้ประสบผลสาเร็จ

ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรผู้บังคับบัญชา

พี่เลี้ยง รวมถึงทีมงาน

03.png

เกิดความพึงพอใจในการทำงาน เนื่องจาก

ตระหนักถึงคุณค่าและการดูแลเอาใจใส่จากองค์

การและผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทราบความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

หลักการ ความหมาย ประโยชน์ และกระบวนการในการบริหารจัดการ Succession Plan

2.png

บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการจัดทำ Successor

3.png

กำหนดแผนเทคนิคการพัฒนา Successor Career Path ตาม IDP

4.png

เทคนิคในการค้นหา Successor

5.png

Talen & Succession Planning

6.png

Motivation Reward รวมถึง

การ Coaching & Feed back

7.png

การนำผลลัพธ์ของ Succession Management System

เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการ สรรหา พัฒนา รักษา สืบทอด

คนดีคนเก่งขององค์กร (Employee Journey)

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบ Talent Management System เพื่อรักษาและสร้างตัวแทนที่ดีในองค์กร

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

6

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบ Talent Management System เพื่อรักษาและสร้างตัวแทนที่ดีในองค์กร  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

4,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

5

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบ Talent Management System เพื่อรักษาและสร้างตัวแทนที่ดีในองค์กร  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

4,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

8

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบ Talent Management System เพื่อรักษาและสร้างตัวแทนที่ดีในองค์กร  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

4,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบ Talent Management System เพื่อรักษาและสร้างตัวแทนที่ดีในองค์กร  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

4,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการจัดทำระบบ Talent Management System เพื่อรักษาและสร้างตัวแทนที่ดีในองค์กร

 

การบริหารคนเก่ง หรือ Talent Management บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มาทำหน้าที่เป็นผู้นำ เพื่อพร้อมที่จะ

พัฒนาศักยภาพของเพื่อนร่วมงาน ให้มีความรู้ ความสามารถสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต การบริหารจัดการคนเก่งจะทำให้องค์กรมีคนเก่งมากขึ้น สามารถเพิ่มความสามารถใน

การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและไปในทิศทางเดียวกัน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม การบริหารงคนเก่ง-3.jpg