top of page
หลักสูตรอบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับForeman

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ Foreman/Leader

หลักการและเหตุผล

         การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นทักษะที่มีความจำเป็นต้องใช้ในแทบทุกสถานการณ์ และเป็นทักษะที่ "ต้องมี" ไม่ว่าจะในวิชาชีพใด แม้ว่าจะมีความรู้ความสามารถในการทำงานมากเพียงใด แต่ถ้าหากไม่รู้จักวิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพอาจะประสบปัญหาขึ้นได้การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบย่อมทำให้เกิดประสิทธิภาพและ

เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร/หน่วยงาน หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับ Foreman/Leader ถูกออกแบบ

มาเพื่อให้โฟร์แมน / หัวหน้างาน ได้ศึกษาวิธีการ เทคนิค และกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุและกำหนดปัญหาในสภาพแวดล้อมการทำงานของตนได้

  2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เทคนิคการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสร้างแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

  3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินข้อดีและข้อเสียของทางเลือกที่เป็นไปได้แต่ละทางและเลือกวิธีที่ดีที่สุด

  4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาปัจจัยหลายๆ อย่างและเฉลี่ยน้ำหนักตัวเลือกต่าง ๆ

  5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ยอมรับหรือสนับสนุนการตัดสินใจ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ Foreman/Leader และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมทราบถึงกระบวนการคิด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

02.png

ผู้เข้าอบรมสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การทำงานได้

03.png

ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4-4.png

ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

05.png

ผู้เข้าอบรมสามารถระบุทางเลือกที่หลากหลายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้

06.png

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจรูปแบบการตัดสินใจและลดอคติที่มีต่อการตัดสินใจ

07.png

ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทีม

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

Foreman / Leader หัวหน้างาน / พนักงานหรือผู้สนใจทั่วไป

 
ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ Foreman/Leader

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเป็นทักษะที่สำคัญในการปฏิบัติงานไม่ว่าตำแหน่งงานหรือหน้าที่ จำเป็นที่ต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวะการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ Foreman/Leader

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

7

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ Foreman/Leader  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

9

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ Foreman/Leader  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

7

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ Foreman/Leader  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

12

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ Foreman/Leader  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ Foreman/Leader

บทบาทที่มีความสำคัญที่สุดและจำเป็นที่ต้องทำการตัดสินใจสถานการณ์ต่างๆ นั่นคือผู้บริหารไม่สามารถหลีกเลี่ยง

ดังนั้น ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทุกระดับ จึงควรฝึกฝน เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ เพื่อเพิ่มทักษะและช่วยให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง