top of page
หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการอย่างไรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร.jpg

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการอย่างไรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

หลักการและเหตุผล

       ในภาวะที่หลายองค์การได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านแรงงานที่เกิดความรุนแรง บางองค์การมีการนัดหยุดงาน บางองค์การมีการหยุดงานประท้วง อันมีสาเหตุมาจากปัญหาหลายปัจจัย การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและเห็น

อกเห็นใจกันทั้งสองฝ่าย นักแรงงานสัมพันธ์จะต้องตระหนักถึงการบริหารแรงงาน

สัมพันธ์ที่ดีต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงแก่นแท้หรือประเด็นสำคัญของการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เช่น หลักแรงงานสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์

ซึ่งไม่อาจสร้างความเสียหายให้แก่นายจ้างและลูกค้า สร้างความสงบสุข ทางด้านแรงงาน (Industrial Peace) ในสถานประกอบการ จึงเป็นเรื่อง สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้า ลูกจ้าง และนายจ้างต่างคาดหวังสูงสุด

วัตถุประสงค์

       1)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงความหมาย วัตถุประสงค์ และ

หลักการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์

       2)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์

       3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

       4)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารแรงงาน

สัมพันธ์ ทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำ

ไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์ - ผู้ประกอบการต้องรู้ - 03.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมทราบถึงความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการ บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์

02.png

ผู้อบรมทราบแนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์

03.png

ผู้อบรมทราบแนวทางการบริหารจัดกาแรงงาน
สัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

4-4.png

ผู้อบรมทราบแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์
เชิงบวกบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

HR มือใหม่ ควรเข้าใจเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร ที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างการทำงาน ควรต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตก้าวหน้าได้

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

การบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการอย่างไรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

 

แรงงานสัมพันธ์จะต้องตระหนักถึงการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและทำความเข้าใจถึงประเด็นสำคัญ
ของการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เช่น หลักแรงงานสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ซึ่งไม่อาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่นายจ้างและลูกค้า

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม-การบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการอย่างไรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร-2.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page