การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ การควบคุมดูแลและรักษาให้สินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานนั้น ก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเรื่องของด้านคุณภาพ การสร้างจิตสำนึก คุณภาพในการปฏิบัติงาน จะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตว่าลูกค้าเก่าจะกลับมาหาเราอีกหรือไม่ นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ผลิต ต้องกลับมาทบทวนกระบวนการควบคุมดูแลคุณภาพภายในองค์กร เรื่องของคุณภาพไม่ใช่เรื่องที่คนเพียงคนเดียวจะสามารถจัดการและควบคุมมันได้ ที่สำคัญคือ ในทุกๆที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการนั้นต้องมีคุณภาพ  ในใจของทุกคนต้องสร้างความตระหนักด้านคุณภาพ ( Quality Awareness )

รูปแบบการฝึกอบรม

       การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

                              1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความ

                                 เห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัง ความเห็นของ

                                 เพื่อนร่วมงาน

                              2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2

                                  ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการ

                                  อบรมและระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

                              3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

ความหมายและและวิวัฒนาการของคุณภาพ

คุณภาพกับความอยู่รอดขององค์กร

ลูกค้าคือใคร, การสร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้า

Workshop สิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ”

ขอบเขตคำว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณภาพ”

แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ

เส้นทางและขั้นตอนสู่การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร

ผลกระทบจากการขาด จิตสำนึกคุณภาพ

การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ

พฤติกรรมของผู้มีจิตสานึกคุณภาพ

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพ

สรุปการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน

ขององค์กร

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและคุณภาพงาน / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถส่งเสริมแนวคิดการทำให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ ให้กับพนักงานบริษัท

 2. ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงแนวคิดการทำให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพเพื่อสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

 3. การสร้างจิตสำนึกคุณภาพและการบริการกับพนักงานภายในบริษัทเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน

 4. การควบคุมดูแลและรักษาให้สินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1

 • 9 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

 • 5 มิถุนายน 2563 (รุ่น 3)

 • 26 สิงหาคม 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกคุณภาพให้เกิดขึ้นกับพนักงานในบริษัท

       2) เพื่อวิเคราะห์ หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกคุณภาพของพนักงานในบริษัท

       3) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หรืออุปสรรคการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในบริษัท

       4) เพื่อปรับปรุง และพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ

       5) เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

(Quality Awareness)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved