top of page
หลักสูตรอบรม Positive Thinking and Growth Mindset.jpg

หลักสูตร Positive Thinking and Growth Mindset

หลักการและเหตุผล

       ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายต่างๆเข้ามาในชีวิต หลาย ๆ ครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการ

ใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว การมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)

เป็นส่วนหนึ่งของการมีกรอบความคิดแบบเติบโต หรือ Growth Mindset เพราะ

ความคิดทางบวกจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนเราไปสู่การมีทัศนคติที่ดี แสดงถึงความคิด

คำพูดและ การกระทำที่ดี คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต Growth Mindset คือ

จะเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของตัวเอง เชื่อว่าศักยภาพของตนเองสามารถพัฒนาได้ เปลี่ยนแปลงได้ และทำให้ดีขึ้นได้ หากมีความมุ่งมั่นอย่างเพียงพอ ส่วน Fixed Mindset มีความหมายตรงข้ามกัน คือ ไม่เชื่อว่าศักยภาพตนเองพัฒนาได้ หรือเกิดความกลัว ดังนั้น การสร้าง Growth Mindset ให้กับคนในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

เพราะสามารถสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาตนเอง ทำให้เข้าใจกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ก้าวข้ามความผิดพลาด มีมุมมองต่อการทำงานเชิงรุก มีทัศนคติ

ในแง่บวก แนวความคิดนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรมองหาในตัวพนักงานเพราะการทำงานในปัจจุบันต้องเจอกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการ

มี Growth Mindset จะช่วยให้พนักงานเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ขณะเดียวกัน

Growth Mindset ก็จะช่วยผลักดันให้พนักงานฝึกฝน หาความรู้เพิ่มเติม และพยายามคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาในการทำงานแทนที่จะยอมจำนนต่องานที่มีความยาก

และท้าทาย

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี Positive Thinking and Growth Mindset เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกและกรอบความคิดแบบเติบโต ทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและแนวทาง
การปรับตัว

02.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างความสุข
จากความคิดเชิงบวกและความสำเร็จของชีวิต

03.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกรอบความคิดและ
ความแตกต่างระหว่าง Fixed Mindset
กับ Growth Mindset

4-4.png

เพื่อเพิ่มแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง
ด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset)

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน / ผู้บริหาร / พนักงานหรือผู้สนใจทั่วไป

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

หลักการ แนวคิด คำสำคัญ Positive Attitude & Growth Mindset

2.png

Growth Mindset & Fixed Mindset

3.png

การสร้างมุมมองเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ์ (Positive Thinking & EQ)

4.png

หลุมพรางของกรอบความคิด

5.png

Proactive Working

6.png

Positive Attitude & Growth Mindset ต่อความสำเร็จในการทำงาน

7.png

วิธีสร้างการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

8.png

บทบาทหน้าที่แบบเชิงบวกสร้างพลัง

แก่ตนเองและทีมงาน

9.png

สรุปภาพรวม ถาม-ตอบ

วันอบรม

หลักสูตร Positive Thinking and Growth Mindset

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

25

หลักสูตร Positive Thinking and Growth Mindset  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

20

หลักสูตร Positive Thinking and Growth Mindset  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

21

หลักสูตร Positive Thinking and Growth Mindset  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร Positive Thinking and Growth Mindset  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

Positive Thinking and Growth Mindset

การใช้ความคิดในทางบวก ในทุก ๆ เรื่องที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันนั้น ก็มักจะมีทั้งเรื่องที่ดี และร้ายเข้ามาอยู่เสมอ

ถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็สามารถรับมือได้ง่าย แต่ถ้าเป็นเรื่องร้าย ๆ เราจะรับมืออย่างไรดี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง