top of page
อบรมงานบริหารทรัพยากรมนุษย์-สำหรับหัวหน้างาน-HR-for-Non-HR.jpg

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำหรับ หัวหน้างาน HR for Non HR

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน ที่ไม่มีพื้นฐานใน HR เป็นการฝึกอบรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หัวหน้างานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้าน HR เข้าใจและปฏิบัติงานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล

         มีคำกล่าวไว้ว่า ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่แท้จริง คือ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานใน

สายการผลิต (All Managers are HR Managers and Non-HR Manager is HR Manager) เพราะหัวหน้างานคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ พนักงานมากที่สุด องค์กรที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในยุคแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต่าง

ก็มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานทุกหน่วยในองค์กรมีความสามารถใน

การบริหารจัดการด้านบุคคล และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับพนักงานไปพร้อม ๆ กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรทั้งนี้ เพื่อหัวหน้างานจะได้ใช้ศักยภาพ ในการพัฒนางานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเผชิญ

กับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน คนที่ได้รับการอบรมเสริมความรู้หรือพัฒนาแล้วแต่ยังทำงานแบบเดิมๆ หรือด้านการรักษาหรือจูงใจคนเนื่องจากผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับผลของงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

      1) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกเปลี่ยนและเหตุผลความจำเป็น ทุกองค์กรต้องสร้างสรรค์ “งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์” กันอย่างจริงจัง

      2) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทของนักบริหารงานบุคคลยุคกระแสโลกเปลี่ยนและการสร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลระหว่างองค์กรกับพนักงาน

      3) ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ และเข้าใจ HR FOR NON-HR กับการสร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนเคียงคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของทีมงาน

      4) เพื่อให้ทราบถึงบทบาทที่สับสนระหว่าง HR และ NON-HR กับเส้นทางที่ควรจะเป็น “เพื่อนร่วมคิดพันธมิตรร่วมทาง” การบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีความสุข

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน HR for Non HR และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตรอบรม-งานบริหารทรัพยากรมนุษย์-มือใหม่-เพื่อก้าวสู่-HR-มืออาชีพ-4.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

พัฒนาศักยภาพตนเองจาก HR มือใหม่ให้เป็น
HR มืออาชีพ

02.png

สามารถทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบจัดการและบริหารคนได้ตรงตามเป้าหมายองค์กร

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำหรับ หัวหน้างาน HR for Non HR

เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน หรือ HR มือใหม่ (HR for Non HR) เพื่อเป้าหมายและ
ความเติบโตในสายการทำงานด้าน HR ว่า
หน้าที่ของหัวหน้างาน ฝ่าย HR ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อนำไป
พัฒนาองค์กรได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ แบบมืออาชีพ

5 ทักษะ ที่ HR ควรรู้

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

อิทธิพลของกระแสโลกเปลี่ยนผล

กระทบต่อองค์กรในทุกแวดวงอาชีพ

2.png

บทบาทของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

3.png

บทบาทและภารกิจของ HR และ NON-HR

กับการสร้างทุนมนุษย์

4.png

ความสามรถหลักที่ HR และ NON-HR จำเป็น ต้องมีในการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรขององค์กร

5.png

แนวคิดในการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

6.png

กระบวนการปฏิบัติในการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคกระแสโลกเปลี่ยน

7.png

แนวทางปฏิบัติสำหรับ HR และ NON-HR

 เพื่อสร้างทุนมนุษย์ตามลักษณะที่คาดหวัง

8.png

เทคนิคการปฏิสัมพันธ์กับลูกทีมอย่างสร้างสรรค์ที่บรรดาหัวหน้างานต้องมี

9.png

ปัญหาและอุปสรรคและข้อพึงระวังในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วันอบรม

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำหรับ หัวหน้างาน HR for Non HR

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

11

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน HR for Non HR

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

12

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน HR for Non HR

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

14

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน HR for Non HR

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน HR for Non HR

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

10

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน HR for Non HR

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน HR for Non HR

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน HR for Non HR

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

สำหรับหัวหน้างาน HR for Non HR

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การได้บุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ เข้ามาปฎิบัติงาน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม-งานบริหารทรัพยากรมนุษย์-มือใหม่-เพื่อก้าวสู่-HR-มืออาชีพ-7.jpg