top of page
IATF-16949-2016-Internal-Audit-การตรวจติดตามภายในระบบ.jpg

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ

 

หลักการและเหตุผล

        ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับ าตรฐาน ISO 9001 , โดยสามารถให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นมาตรฐานสำหรับ โรงงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนาผลิต ติดตั้ง หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนของยานยนต์ การเปลี่ยนแปลง มาตรฐานจากมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 เป็น IATF 16949:2016 IATF ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่

IATF 16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดี่ยวหรือสามารถใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติตาม แต่จะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements (CSRs) และ ISO 9001:2015 IATF 16949 นั้นต้องการความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 โดยระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมในเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (ส่วนขยายข้อกำหนด) โดยส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่ง ข้อกำหนด TS 16949:2009 แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมของการระบบการตรวจติดตามภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับการทิศทางปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันจนถึงอนาคต

วัตถุประสงค์

1)  ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการตรวจติดตามภายในของ ISO/TS16949:2009 ในการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน IATF 16949:2016

2)  ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจติดตามภายในในระบบ IATF 16949:2016 ได้ตรงตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

3-อบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949-2016.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรม เข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพและสอดคล้องตาม มาตรฐาน IATF 16949:2016

02.png

ผู้เข้าอบรม มีบทบาทและเป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์กร และดำเนินการตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ตัวแทนฝ่ายบริหาร / หัวหน้าฝ่าย/ คณะกรรมการจัดสร้างเอกสาร / ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบไปปฏิบัติตาม

ขั้นตอนปฏิบัติในระบบบริหารคุณภาพ และกระบวนการ รวมทั้งฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ควรประกอบไปด้วยตัวแทน

จาก หน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายประกันคุณภาพ, ฝ่ายขายและการตลาด, ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบริหารคลังวัตถุดิบและสินค้า เป็นต้น

ผู้บริหาร-icon.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน-icon.png

หัวหน้างาน

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ-icon.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ทำไม? ต้องมาอบรม
หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit
การตรวจติดตามภายในระบบ

IATF 16949 คือ มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เผยแพร่โดย INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TASK FORCE ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2016 สามารถประยุกต์ใช้ได้

กับทุกธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

หลักการและการตรวจติดตามภายในของระบบ IATF 16949 : 2016

2.png

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ส่งผลต่อกระบวนการตรวจติดตามภายใน

3.png

ทักษะและความสามารถของผู้ตรวจ

ติดตามภายใน

4.png

แนวคิดและการปฏิบัติการประเมิน

ความเสี่ยงการจัดทำ Audit Program

และกระบวนการในการทำการตรวจประเมิน

5.png

คำศัพท์และนิยามสำหรับมาตรฐาน

IATF 16949 : 2016

6.png

คำศัพท์ นิยาม และการตีความข้อกำหนดในการตรวจติดตามภายใน IATF 16949 : 2016

วันอบรม

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ

 

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพร้อมยกตัวอย่าง
และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) และ (On-Site) ด้านล่างนี้)

31

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ

พฤษภาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

27

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

31

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

30

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

30

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

28

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

29

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

30

หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในระบบ

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
online.png
onsite.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

IATF 16949 : 2016 Internal Audit
การตรวจติดตามภายในระบบ

“การตรวจประเมิน Audit” กระบวนการที่มีการจัดทำเอกสารในการดำเนินการอย่างมีระบบ 

เพื่อทำการตรวจประเมิน ระบบว่าสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ภายใน

เพื่อทำการขอการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

1-อบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949-2016.jpg