top of page
หลักสูตรอบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

อบรม 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

 

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ พัฒนา 9 ทักษะหัวหน้างานและความรู้ที่จำเป็น สำหรับ บุคคลที่ต้องการเป็น หัวหน้างานมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถเชื่อมโยงกับ ทักษะในการนำทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการวางแผนการพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถเติบโตใน
บทบาทหัวหน้างานมืออาชีพได้อย่างเต็มตัว

หลักการและเหตุผล

        ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) คือ ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะ

ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าไป เพราะหัวหน้างานเป็นผู้นำนโยบายจากแผนหลักขององค์กร (Master Plan) ขับเคลื่อนสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กล่าวได้ว่าเป็น

ผู้ประสานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้เกี่ยวกับ

9 ทักษะ ที่จะก้าวการเป็นหัวหน้างาน จึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการทำหน้าที่หรือบทบาทของตนเอง หลักสูตร 9 ทักษะ สําหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพจึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะของหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ในการพัฒนาเป็นองค์กรแบบยั่งยืนอย่างมั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิค และกระบวนการทำงานของหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ

      3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี 9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร-9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-ชลบุรี10.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ 9 ทักษะของหัวหน้างานไปพัฒนา ปรับปรุงบทบาท หน้าที่การเป็นหัวหน้างานของตนเอง

02.png

ผู้อบรมมีมุมมอง และทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร

03.png

ผู้อบรมสามารถเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรและเป็นผู้นำที่ดีสำหรับลูกน้อง

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่อยากให้องค์กรมีการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า

 
หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานมืออาชีพ คือ ผู้ที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายให้กับองค์กรและประสบความสำเร็จได้ เกิดจาก

9 ทักษะที่หัวหน้างานควรมี ซึ่งหลักสูตรอบรมนี้ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 1) 9 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

2) วิธีการปรับทัศนคติในการทำงาน  3) เทคนิคในการทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

กระแสของการเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนแปลงตนเองสำหรับหัวหน้างาน
การพัฒนาตนเอง เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน

2.png

ทักษะที่ 1 หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ (𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥)

 

3.png

ทักษะที่ 2 การวางแผน

(Plannig 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥)

4.png

ทักษะที่ 3 การสั่งการ มอบหมาย

และติดตามงาน (Directing, Delegation &Monitoring  Skills)

5.png

ทักษะที่ 4 การสอนงาน

(𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥)

6.png

ทักษะที่ 5 ทักษะการสื่อสารอย่าง

มีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

7.png

​​ทักษะที่ 𝟔 ทักษะการจูงใจ (𝐌𝐨𝐭𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥)

8.png

ทักษะที่ 𝟕 การบริหารความขัดแย้ง (𝐂𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭)

9.png

ทักษะที่ 𝟖 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦 𝐒𝐨𝐥𝐯𝐢𝐧𝐠)

10.png

ทักษะที่ 𝟗 การทำงานเป็นทีม

(𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐖𝐨𝐫𝐤)​

วันอบรมทั้งหมด

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพร้อมยกตัวอย่าง
และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) และ (On-Site) ด้านล่างนี้)

18

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)  (รุ่น 51)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)  (รุ่น 52)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)  (รุ่น 53)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

18

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)  (รุ่น 54)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
online.png
onsite.png
เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

 

9 ทักษะ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพจึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะของ

หัวหน้างาน และผู้นำที่ดี เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงาน และส่งให้องค์กรประสมความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg