top of page
อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

อบรม 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

 

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ พัฒนา 9 ทักษะหัวหน้างานและความรู้ที่จำเป็น สำหรับ บุคคลที่ต้องการเป็น หัวหน้างานมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถเชื่อมโยงกับ ทักษะในการนำทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการวางแผนการพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถเติบโตใน
บทบาทหัวหน้างานมืออาชีพได้อย่างเต็มตัว

หลักการและเหตุผล

         ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) คือ ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะ

ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าไป เพราะหัวหน้างานเป็นผู้นำนโยบายจากแผนหลักขององค์กร (Master Plan) ขับเคลื่อนสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กล่าวได้ว่าเป็น

ผู้ประสานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้เกี่ยวกับ

9 ทักษะ ที่จะก้าวการเป็นหัวหน้างาน จึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการทำหน้าที่หรือบทบาทของตนเอง หลักสูตร 9 ทักษะ สําหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพจึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะของหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ในการพัฒนาเป็นองค์กรแบบยั่งยืนอย่างมั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิค และกระบวนการทำงานของหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ

      3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี 9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร-9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-ชลบุรี10.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ 9 ทักษะของหัวหน้างานไปพัฒนา ปรับปรุงบทบาท หน้าที่การเป็นหัวหน้างานของตนเอง

02.png

ผู้อบรมมีมุมมอง และทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร

03.png

ผู้อบรมสามารถเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรและเป็นผู้นำที่ดีสำหรับลูกน้อง

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่อยากให้องค์กรมีการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานมืออาชีพ คือ ผู้ที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายให้กับองค์กรและประสบความสำเร็จได้ เกิดจาก

9 ทักษะที่หัวหน้างานควรมี ซึ่งหลักสูตรอบรมนี้ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 1) 9 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

2) วิธีการปรับทัศนคติในการทำงาน  3) เทคนิคในการทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

ทักษะ0.png

กระแสของการเปลี่ยนแปลง กับการเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาองค์กร สำหรับ หัวหน้างาน

ทักษะ1.png

ทักษะหัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ (Leadership Skill)

 

ทักษะ2.png

ทักษะการจัดทำแผนงาน 
(Planning Skill)

ทักษะ3.png

ทักษะการสั่งการ การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation of Command Control and Monitoring Skill)

ทักษะ4.png

ทักษะการสอนงาน

(Coaching Skill)

ทักษะ5.png

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

ทักษะ6.png

ทักษะการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
(Motivation Skill)

ทักษะ7.png

ทักษะการบริหารความขัดแย้งในงาน (Conflict Management Skill)

ทักษะ8.png

ทักษะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Problem Solving Skill)

ทักษะ9.png

ทักษะการทำงานเป็นทีม 
(Teamwork)

วันอบรมทั้งหมด

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพร้อมยกตัวอย่าง
และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) และ (On-Site) ด้านล่างนี้)

17

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)

เมษายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

21

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)

พฤษภาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

2

หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
online.png
onsite.png
เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

 

9 ทักษะ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ จึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะของหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการจัดการทีมและการนำทางองค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg