top of page
การบริหารการเงิน-การบัญชีและภาษี-สำหรับผู้บริหาร.jpg

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษี
สำหรับผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี

หลักการและเหตุผล

           การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี  (Financial Management together with Accounting & Tax for Executive and Entrepreneur)การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง “Finance” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  และ อื่น ๆ โดยในหลักสูตร Finance for Non-finance มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการบริหารทางการเงินให้แก่ผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทที่สอดคล้องภายใต้การจัดการ และการวางแผนอย่างเหมาะสม และตรงกับเป้าหมายขององค์กร การจะเป็นผู้บริหารที่ต้องการสร้างความเติบโตให้กับองค์กรได้นั้น เรื่องการเงินนับว่าเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจ เพื่อลงมือไปต่อในดำเนินงานทางธุรกิจ ฉะนั้นในฐานะผู้บริหารต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเงินให้มากทั้งพื้นฐานการเงินและพัฒนาไปถึงระดับที่จะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุนขึ้น โดยสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ หาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม รวมถึงความรู้ทางบัญชีและการเงินอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อไป

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษี สำหรับผู้บริหาร.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเงินและการกำหนดนโยบายทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

02.png

เพื่อให้ผู้อบรมบทบาทของการเงินเพื่อการจัดการ สภาพแวดล้อมของตลาดการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

03.png

เพื่อให้ผู้อบรมมีการวางแผนทางการเงินและกระแสเงินสด การตัดสินใจทางการเงินการลงทุน โครงสร้างเงินทุน  ภาระภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ตลอดจนหัวข้อพิเศษในด้านการเงินเพื่อการจัดการ เช่น อนุพันธ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 
 
 

หัวหน้างาน / ผู้บริหาร / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ ที่ต้องการมีความรู้เรื่องการเงินการบัญชีและภาษีอากร

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษี
สำหรับผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

7

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษี สำหรับผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี (Finance for Non Finance)

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,900.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษี สำหรับผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี (Finance for Non Finance)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,900.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

7

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษี สำหรับผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี (Finance for Non Finance)

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,900.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

11

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษี สำหรับผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี (Finance for Non Finance)

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,900.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม-งานบริหารทรัพยากรมนุษย์-มือใหม่-เพื่อก้าวสู่-HR-มืออาชีพ-7.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page