top of page
หลักสูตร การบริหารการเงินการบัญชีและภาษีสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการที่มิใช่นักบัญชี.jpg

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษี
สำหรับผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี

หลักการและเหตุผล

           การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี  (Financial Management together with Accounting & Tax for Executive and Entrepreneur)การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง “Finance” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  และ อื่น ๆ โดยในหลักสูตร Finance for Non-finance มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการบริหารทางการเงินให้แก่ผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทที่สอดคล้องภายใต้การจัดการ และการวางแผนอย่างเหมาะสม และตรงกับเป้าหมายขององค์กร การจะเป็นผู้บริหารที่ต้องการสร้างความเติบโตให้กับองค์กรได้นั้น เรื่องการเงินนับว่าเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจ เพื่อลงมือไปต่อในดำเนินงานทางธุรกิจ ฉะนั้นในฐานะผู้บริหารต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเงินให้มากทั้งพื้นฐานการเงินและพัฒนาไปถึงระดับที่จะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุนขึ้น โดยสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ หาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม รวมถึงความรู้ทางบัญชีและการเงินอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อไป

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเงินและการกำหนดนโยบายทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

02.png

เพื่อให้ผู้อบรมบทบาทของการเงินเพื่อการจัดการ สภาพแวดล้อมของตลาดการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

03.png

เพื่อให้ผู้อบรมมีการวางแผนทางการเงินและกระแสเงินสด การตัดสินใจทางการเงินการลงทุน โครงสร้างเงินทุน  ภาระภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ตลอดจนหัวข้อพิเศษในด้านการเงินเพื่อการจัดการ เช่น อนุพันธ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 
 
 

หัวหน้างาน / ผู้บริหาร / หรือผู้ที่สนใจ ที่ต้องการมีความรู้เรื่องการเงินการบัญชีและภาษีอากร

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

ผู้ที่สนใจที่ต้องการ
มีความรู้เรื่องการเงิน
การบัญชีและภาษีอากร

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษี
สำหรับผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

11

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้บริหาร
/ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี 
(รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

12

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้บริหาร
/ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี 
(รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

17

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้บริหาร
/ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี 
(รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

22

หลักสูตร การบริหารการเงิน การบัญชีและภาษีสำหรับผู้บริหาร
/ผู้ประกอบการ ที่มิใช่นักบัญชี 
(รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

ทำอย่างไรให้พนักงานที่มีความสามารถอยู่ในองค์กร

ได้อย่างยาวนาน

อยากเป็น HR ต้องทำอย่างไร

คำแนะนำสำหรับ HR มือใหม่ อาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง

เทคนิคการสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง