top of page
หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วยหลักการ Toyota Production System (TPS).jpg

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต

ด้วยหลักการ Toyota Production System (TPS)

 

หลักการและเหตุผล

       การผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) เป็นการเพิ่มผลผลิตตาม แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยผลผลิตจะต้องเป็นผลผลิตที่ขายได้จริง ไม่นับรวมผลิตผลที่เป็นชองเสีย (Defect) สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรมีรายได้และสามารถดำรงอยู่ได้ คือ การแข่งขันได้ในตลาดเสรี ราคาเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันหากคุณภาพสินค้าเท่ากันแล้วสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ย่อมถูกเลือกซื้อ ในขณะที่คู่แข่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทำให้ทุกองค์กรพยายามที่จะนำไปสู่การได้เปรียบ Toyota Production System (TPS) ที่ยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือซึ่งประกอบด้วย

2 เสา หลักสำคัญ คือ Just In Time และ Automation โดยมุ่งเน้นที่จะขจัดความสูญเปล่า (Muda) ให้หมดสิ้นไป “ด้วยการผลิตสิ่งที่จำเป็น ในเวลาที่จำเป็น เฉพาะที่จำเป็น” ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลในการลดต้นทุน การผลิต และ ช่วยประหยัดพลังงาน ผลิตแบบ Toyota Production System เล็งเห็นบทบาท ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถในด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

      2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับการผลิตแบบ (Just in time)

      3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ สำคัญ แนวคิดหลักการระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ (Jidoka)

      4) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ ในการขับเคลื่อนระบบการผลิตแบบ

โตโยต้า (TPS)

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และ

การปรับปรุงการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ Toyota Production System (TPS) (โตโยต้า) ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมนำความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ไปประยุกต์ใช้ใน องค์กรได้

02.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการลดความสูญเปล่าจากการปฏิบัติงาน เพื่อลดสภาพของผลที่ทำให้เกิดของเสีย

03.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจ หลักการบริหารและแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต
ด้วยหลักการ Toyota Production System (TPS)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

1

กันยายน 2566

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ Toyota Production System (TPS)  (รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

4

ตุลาคม 2566

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ Toyota Production System (TPS)  (รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ Toyota Production System (TPS)  (รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

1

ธันวาคม 2566

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ Toyota Production System (TPS)  (รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ

Toyota Production System (TPS)

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS) คือ ระบบการผลิตของ TOYOTA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตด้วยการกําจัดของเหลือหรือของส่วนเกินต่างๆจากกระบวนการผลิตมุ่งเน้น ผลิตแต่สินค้าที่ขายได้เท่านั้น

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้นและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ Toyota Production System (TPS)-3.jpg