top of page
หลักสูตร เทคนิคปรับปรุง แก้ไข และจัดทำข้อบังคับการทำงานให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองแรงงานและ.j

หลักสูตร เทคนิคปรับปรุง แก้ไข และจัดทำข้อบังคับ
การทำงานให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองแรงงานและทันสมัย

หลักการและเหตุผล

            การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันละกัน และยังเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด สถานการณ์ด้าน สารเสพติด หรือสารกระท่อม กัญชา ที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

        1) เพื่อความรู้ ความเข้าใจข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย

       2) เพื่อปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

       3) เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ได้อย่างถูกต้อง

       4) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการปรับปรุง แก้ไข และจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานและ

ทันสมัย Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ได้ทราบข้อกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการจัดทำระเบียบ ประกาศ ต่างๆ

02.png

ได้ทราบข้อกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

03.png

ได้รู้วิธีการจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยว
กับการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 

4-4.png

ได้ทราบถึงวิธีการจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ใช้ได้จริง

05.png

สามรถจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทำงานได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ฝ่ายบุคคล / ผู้บริหาร / นายจ้าง / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้จัดการ.png

ฝ่ายบุคคล

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้ประกอบการ.png

นายจ้าง

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

2.png

เจตนารมณ์ของการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

3.png

สิ่งที่ควรไปกำหนดไว้ในข้อบังคับ

เกี่ยวกับการทำงานในปัจจุบัน

4.png

การจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ

การทำงานตามกฎหมาย

5.png

การจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่มีผลและใช้ได้จริง

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคปรับปรุง แก้ไข และจัดทำข้อบังคับ
การทำงานให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองแรงงานและทันสมัย

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

8

หลักสูตร เทคนิคปรับปรุง แก้ไข และจัดทำข้อบังคับการทำงานให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองแรงงานและทันสมัย  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

10

หลักสูตร เทคนิคปรับปรุง แก้ไข และจัดทำข้อบังคับการทำงานให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองแรงงานและทันสมัย  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

1

หลักสูตร เทคนิคปรับปรุง แก้ไข และจัดทำข้อบังคับการทำงานให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองแรงงานและทันสมัย  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

6

หลักสูตร เทคนิคปรับปรุง แก้ไข และจัดทำข้อบังคับการทำงานให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองแรงงานและทันสมัย  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง