top of page
อบรม-การป้องกันความผิดพลาด-ด้วยหลักการ-POKA-YOKE.jpg

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด
ด้วยหลักการ POKA YOKE

เทคนิคป้องกันความผิดพลาด Poka Yoke เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร เช่น ผู้จัดการโรงงาน, ผู้ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหาร, หรือบุคลากรที่ทำงานในสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรม และมักจะมีการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในงานจริงได้ทันทีหลังจากเรียนจบหลักสูตร

 

หลักการและเหตุผล

        ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ เช่น เกิดจากความผิดพลาดจากคน (human error)  ผิดพลาดจากผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือวัด ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) องค์การจึงต้องรีบทำการป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) อาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เทคนิคทางด้านการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) 

เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ” ซึ่งเป็นรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น “Poka” คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ “Yoke” คือ ป้องกัน / ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง ซึ่งระบบ Poka Yoke นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านกระบวนการและไปสู่กระบวนการต่อไป

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และ

การปรับปรุงการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด Poka Yoke และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคของ“ระบบป้องกันความผิดพลาด”Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

02.png

เพื่อให้ผู้อบรมทราบเทคนิคการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำให้เกิดของเสียได้ทันที

03.png

เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการ แนวคิด การป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิต

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด
ด้วยหลักการ POKA YOKE

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

13

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

4

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

4

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

5

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

4

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ Poka Yoke

ความผิดพลาดในกระบวนการผลิต เกิดขึ้นได้กับ Poka yoke ในโรงงานที่อาจะเกิดจาก เครื่องจักร

กระบวนการวัสดุ หรือความผิดพลาดจากคน จากการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นจึงต้องมี

การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงของเสียเป็นศูนย์ให้ได้คุณภาพ

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

การป้องกัน ข้อ ผิด พลาด (หลักสูตร)-2.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง