top of page
หลักสูตรอบรม การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE.jpg

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด
ด้วยหลักการ POKA YOKE

หลักการและเหตุผล

        ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ เช่น เกิดจากความผิดพลาดจากคน (human error)  ผิดพลาดจากผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือวัด ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) องค์การจึงต้องรีบทำการป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) อาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เทคนิคทางด้านการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) 

เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ” ซึ่งเป็นรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น “Poka” คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ “Yoke” คือ ป้องกัน / ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง ซึ่งระบบ Poka Yoke นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านกระบวนการและไปสู่กระบวนการต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคของ “ระบบป้องกันความผิดพลาด” Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบเทคนิคการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำให้เกิดของเสียได้ทันที

3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการ แนวคิด การป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิต

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และ

การปรับปรุงการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด Poka Yoke และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำหลักการและเทคนิค Poka Yoke แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

02.png

ผู้อบรมทราบเทคนิค หลักการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำให้เกิดของเสียและเข้าแก้ไขได้ทันที 

03.png

ผู้อบรมนำหลักการป้องกันความผิดพลาดในกระบวน

การผลิต Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิตได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด
ด้วยหลักการ POKA YOKE

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

14

กันยายน 2566

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE (รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

24

ตุลาคม 2566

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE (รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

29

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE (รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

25

ธันวาคม 2566

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE (รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ Poka Yoke

ความผิดพลาดในกระบวนการผลิต เกิดขึ้นได้กับ Poka yoke ในโรงงานที่อาจะเกิดจาก เครื่องจักร

กระบวนการวัสดุ หรือความผิดพลาดจากคน จากการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นจึงต้องมี

การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงของเสียเป็นศูนย์ให้ได้คุณภาพ

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้นและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

การป้องกัน ข้อ ผิด พลาด (หลักสูตร)-2.jpg