top of page
การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ (Effective Purchasing & Procurement Management)

หลักการและเหตุผล

          งานจัดซื้อ เรียกว่าเป็นต้นน้ำของบริษัท เป็นตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญมาก ๆ ตำแหน่งหนึ่งเพราะถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญมากในระบบ Logistic System ไม่ใช่แค่รับใบ PR และออกใบ PO หรือ ต่อรองผู้ขายเท่านั้นแต่จะต้องมีเทคนิควิธีการ

การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย Supplier  ต้องเรียนรู้วิธี การจัดซื้อ จัดหา ที่มีประสิทธิภาพ รู้วิธีการเลือกซื้อที่เหมาะสม และเครื่องใช้เครื่องมือในการตัดสินใจได้ถูกต้องและเป็นระบบ หลักสูตรนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านจัดซื้อ จัดหา บุคคลทั่วไปที่สนใจงานจัดซื้อ เพื่อให้เข้าใจวิธีการจัดซื้ออย่างมีกลยุทธ์เพื่อช่วยลดการบริหารความเสี่ยง การลดต้นทุน และ จัดซื้อทันต่อเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรคือมีกำไรสูงสุด นักจัดซื้อจะต้องมีความเข้าใจในนโยบายการจัดซื้อ เข้าใจในระบบงานจัดซื้อเป็นอย่างดี นอกจากนี้ งานจัดซื้อยังมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ เพื่อการสื่อสารประสานงานเช่น งานบัญชี (ต้องรู้เรื่องภาษี) งานวิศวกรรม (ต้องรู้เรื่องการผลิต)

งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Control)

งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC) ฯลฯ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง ความสำคัญของ
กระบวนการจัดซื้อ จัดหา

02.png

ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง บทบาทหน้าที่
การจัดซื้อ จัดหา

03.png

ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดี
ของงานจัดซื้อ

4-4.png

ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง บทบาทหน้าที่
การจัดซื้อ จัดหา

05.png

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในการจัดซื้ออย่างมีระบบ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างาน / ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องงานจัดซื้อ / พนักงานจัดหาหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้ประกอบการ.png

เจ้าหน้าที่

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องงานจัดซื้อ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงานจัดหา
หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

ตัวอย่างการสอน

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

 
topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ (Effective Purchasing & Procurement Management)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

24

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Purchasing & Procurement Management)

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

24

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Purchasing & Procurement Management)

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

21

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Purchasing & Procurement Management)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

20

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Purchasing & Procurement Management)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

21

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Purchasing & Procurement Management)

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

20

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Purchasing & Procurement Management)

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

20

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Purchasing & Procurement Management)

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การบริหารจัดการระบบงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

การจัดซื้อ อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ คือ ส่วนหนึ่งขององค์กรหรือธุรกิจที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกระบวนการ การจัดซื้อ
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สินค้า หรือบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ ในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ มีหลายองค์ประกอบ
ดังนี้วางแผนการจัดซื้อ , ค้นหาและเลือกซื้อผู้ขาย , การเจรจาต่อรองราคา , สั่งซื้อสินค้าและบริการ , การจัดการสต็อก ,
การประเมินผลการจัดซื้อ เป็นต้น

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง