top of page

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ Efficiency Communication Skillการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ


การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความสำคัญที่องค์กร เป็นทักษะการสื่อสารที่ต้องส่งเสริมในการทำงาน เพราะเป็นการสร้างความสำเร็จ โดยสามารถทำให้ผู้ประสานงาน บุคคลสามารถทำงานร่วมกัน และสามารถสร้างทีมงาน ให้เป็นทีมงานที่แข็มแข็งสานความสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติ เพื่อเป้าหมาย และประโยชน์ขององค์กร มีพลังในการสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กร สามารถเปิดใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นเชิงบวก เพื่อลดความเครียดในการทำงาน โดยสิ่งสำคัญ คือแนวทางการสื่อสารและการประสานงาน การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ขององค์กร และสมาชิก คือความรู้สึกความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ก็จะส่งถึงประสิทธิผล และการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในองค์กรต่อไปในอนาคต


ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการตระหนัก และเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันเป็นแบบพลังแห่งการทำงานเป็นทีม


ประเภทของการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในองค์การประเภทของการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในองค์การ

สื่อหรือช่องทางใช้เพื่อให้ข่าวสารนั้นไหล หรือผูกหาไปยังผู้รับนั้น พอแบ่งออกได้กว้าง ๆ 3 ประเภทดังนี้

 1. ประเภทการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด คำพูด

 2. ประเภทไม่ใช้ภาษา ได้แก่ สัญลักษณ์ เขียนข้อความ ภาพ และ เครื่องหมายต่างๆ

 3. ประเภทสิ่งที่อาศัยการแสดง / พฤติกรรม และบรรยากาศ ได้แก่ บีบมือ ทำสีหน้า ท่าโกรธ ท่าหัวเราะ เป็นต้น


การสื่อสารในองค์กรการสื่อสารในองค์กรเกียวข้องกับ

 1. การนำเสนอ

 2. การจับประเด็นสำคัญเชิงสร้างสรรค์

 3. การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก

 4. การมอบหมายงานและติดตามงาน

 5. การสอนงานและการให้คำปรึกษา

 6. การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด

 7. การเจรจาต่อรอง


การสื่อสารกับการประสานงาน

หมายถึง "การจัดระเบียบวิธีการทำงาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ไม่ทำให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การ นั้นอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร

การสื่อสารในองค์กรวิธีที่ที่สะดวก รวดเร็วที่สุดคือ การพูด ต้องพูดให้ผู้ฟังเข้าใจถูกต้อง ชัดเจน

เกิดการยอมรับ นำไปลงมือทำด้วยความเต็มใจ งานนั้นก็จะเสร็จจะมีโอกาสสำเร็จ ตามเป้าหมายตามที่ต้องการครบถ้วน จึงต้องมีความสามารถในการพูด

การสื่อสารในองค์กร ปกติหัวหน้างานจะต้อง สื่อสาร ถ่ายทอด อะไรบ้างให้กับลูกน้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงาน

 1. ติดต่องาน ประสานงาน เจรจาต่อรอง

 2. ถ่ายทอดคำสั่ง แถลง นโยบาย ประกาศ สั่งงาน

 3. แนวทางทำงาน สัมภาษณ์งาน การเพิ่มผลผลิต

 4. ข้อคิด ข้อแนะนํา ประชุม ระดมสมอง

 5. สอนงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ


การใช้ภาษา ท่าทาง เสียงถ้อยคำการเตรียมตัว ในการพูดปัญหาและอุปสรรคการประสานงาน


 1. ขาดความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงาน

 2. ขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี

 3. ขาดความสามารถเฉพาะตัว /เฉพาะกลุ่ม

 4. ไม่มีแผนงาน

 5. ก้าวก่ายงาน หน้าที่ระหว่างทีมงาน

 6. ขาดการสอนงาน นิเทศงานที่ดี

 7. ดำเนินนโยบบายต่างกัน

 8. ขาดวินัยการทำงาน

 9. มีปัญหาระหว่างตัวบุคคล / กลุ่มงาน

ดู 2,084 ครั้ง

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page