top of page
หลักสูตรอบรม เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit.jpg

หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากการทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจตามที่วางแผนไว้ เพราะไม่เพียงแต่การปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น

แต่ยังเป็นตัวชี้บ่งความสําเร็จในการควบคุมดูแลพนักงาน การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทั้งใน แผนกและต่างแผนกและเพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรและเพื่อป้องกันการ

เกิดปัญหาภายในทีมงานของบริษัทฯ 

          ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องพัฒนาให้หัวหน้างานสามารถทํางานร่วม

กับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจการทํางานเป็นทีมในบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเป็นผลดีต่อองค์กรทั้งเรื่อง คุณภาพ การเพิ่ม

ผลผลิต ลดต้นทุน ความปลอดภัย และขวัญกําลังใจพนักงานในระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค์

      2) เพื่อสร้างเสริมความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในทีม

      3) เพื่อสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นํา ผู้ตามของทีม รวมทั้งแนวทางการสื่อสารที่ลดความขัดแย้งภายในทีม

      4) เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดจากการทํางานร่วมกัน

ในปัจจุบันและอนาคต

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร การ ทำงาน ร่วมกัน.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม นำระบบความคิดในเรื่องการทำงานเป็นทีมให้สามารถหาแนวทางและฝึกฝนการทำงานเป็นทีมร่วมกันในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเอง และนำไปปฏิบัติได้

02.png

​​เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการร่วมแรงร่วมใจ การประสานความร่วมมือและทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ ขององค์กร

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ /  หัวหน้างานทุกระดับ  / พนักงานทั่วไปหรือผู้สนใจ

 
 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความสําคัญและความหมายของ

การทํางานเป็นทีม

2.png

องค์ประกอบของการทํางานเป็นทีม

3.png

ขบวนการทํางานเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย

ของความสําเร็จ

4.png

บทบาทของสมาชิกและผู้นําทีม

5.png

บรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์การ

6.png

การสร้างจิตสํานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมอยู่เสมอ

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีม
เพื่อสร้าง Teamwork Spirit

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพร้อมยกตัวอย่าง
และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) และ (On-Site) ด้านล่างนี้)

27

กันยายน 2566

หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit (รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

31

ตุลาคม 2566

หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit (รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

30

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit
(รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

28

ธันวาคม 2566

หลักสูตร เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit (รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
online.png
onsite.png
เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit

การทำงานเป็นทีม (TeamWork) คื บุคคลที่ทำงานร่วมกันและประสานงานภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน โดยทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง Teamwork Spirit เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตร การพัฒนาทีมงาน.jpg