top of page

HOW TO เทคนิคการลงโทษทางวินัยในเชิงบวก ที่ HR ควรรู้

อัปเดตเมื่อ 29 มี.ค. 2565

#ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน #กฎระเบียบบริษัท #การลงโทษทางวินัย #กฎระเบียบข้อบังคับในการทํางาน #กฎข้อบังคับบริษัท #กฎหมายแรงงาน #กฎหมายคุ้มครองแรงงาน #อบรมhr #ฝึกอบรมhr #คอร์สเรียนhr #หลักสูตรอบรมhrมือใหม่ #การพัฒนาบุคคล #อบรมสัมมนา #สถาบันฝึกอบรม #หลักสูตรอบรมผู้บริหาร #อบรมอินเฮาส์ #InhouseTraining #PublicTraining #อบรมออนไลน์ฟรี #อบรมฟร#HRTraining


การจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ที่สำคัญในสถานประกอบการ” เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานจะเป็นข้อปฏิบัติของพนักงานในองค์กร ”วินัย การลงโทษ”เป็นประเด็นที่มีผลทั้งทางบวกและลบต่อผู้บังคับบัญชาและพนักงาน หากมีการกระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานมีการให้คุณให้โทษที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง (เบี่ยงเบนจากความเป็นจริง) ความเข้าใจในพฤติกรรมบุคคล พฤติกรรมองค์กร วินัยในการลงโทษถือเป็นการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรที่สำคัญ

เพราะอาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาได้ เทคนิคในการลงโทษทางวินัยที่ควรต้องปฏิบัติจึงต้องได้รู้ และเข้าใจเพื่อให้การลงโทษทางวินัยมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและผลเชิงบวกต่อทัศนคติของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาและองค์กร

ความสำคัญของข้อบังคับในการทำงาน

ความสำคัญของข้อบังคับในการทำงาน คือ การจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน เป็นเหมือนกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันละกัน


ทุกบริษัท “ต้องมี” ข้อบังคับการทำงาน หรือไม่ ?


พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 กำหนดให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้าง รวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี “กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
มีหลักเกณฑ์ในการจัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงาน


 1. ต้องเป็นภาษาไทย

 2. ต้องประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

 3. ต้องจัดเก็บสำเนาข้อบังคับไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา

 4. ต้องเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับทราบและดูได้โดยสะดวก

 5. หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานต้องประกาศภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

 6. ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานอย่างน้อยให้ครบ 8 ข้อตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด


ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานต้องมีอะไรบ้าง ?

การลงโทษทางวินัยพนักงาน คือ การออกบทลงโทษในรูปแบบต่างๆ เมื่อพนักงานทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานขององค์กรที่ตั้งไว้ และได้ตกลงร่วมกันก่อนเริ่มงานแล้ว โดยตัวอย่างการลงโทษทางวินัย มีดังนี้

 1. วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก

 2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

 3. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด

 4. วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

 5. วันลาและหลักเกณฑ์การลา

 6. วินัยและโทษทางวินัย

 7. การร้องทุกข์

 8. การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
การลงโทษทางวินัยพนักงาน คืออะไร


การลงโทษทางวินัยพนักงาน คือ การออกบทลงโทษในรูปแบบต่างๆ เมื่อพนักงานทำผิดกฎหรือระเบียบการทำงานขององค์กรที่ตั้งไว้ และได้ตกลงร่วมกันก่อนเริ่มงานแล้ว โดยตัวอย่างการลงโทษทางวินัย มีดังนี้

 1. ตักเตือนด้วยวาจาเฉยๆ หรือบอกปากเปล่า

 2. ตักเตือนด้วยวาจาและลงบันทึกไว้

 3. ตักเตือนเป็นหนังสือ เช่