top of page

เทคนิคการเป็นโค้ช และการให้คำปรึกษา ระดับหัวหน้างาน

#หัวหน้างาน #เทคนิคการเป็นโค้ช


จาก “เจ้านาย” สู่การเป็น “โค้ช”

เจ้านาย

1) ใช้การบังคับทำให้กลัวเพื่อให้ผู้อื่นทำงานให้

2)ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว

3) มีคำตอบของตัวเอง

4) สร้างความไม่มั่นใจไม่มั่นคงให้คนอื่น

5) ชอบบังคับ

6) ชอบออกคำสั่ง

7) คาดหวังจากผู้อื่น

8) หาผู้รับผิดชอบ


โค้ช

1) ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องกระบวนการและผลลัพธ์

2) ค้นหาและพัฒนาจุดเด่นของแต่ละคน

3) ปลูกฝังความรับผิดชอบ

4) สร้างแรงบันดาลใจให้ทำงานให้สำเร็จ

5) เป็นการสนับสนุน

6) ค้นหาคำตอบข้อเสนอแนะใหม่ๆ

7) กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

8) ให้ความช่วยเหลือ


ต้นแบบการโค้ช “GROW MODEL”

- WAY FORWARD

- OPTIONS

- REALITY

- GOAL


GOAL

การตั้งเป้าหมายของการรับการโค้ช ซึ่งเป้าหมายสามารถเป็นได้ทั้ง

เป้าหมายเฉพาะในช่วงการโค้ชเป้าหมายระยะสั้นในช่วง 1 – 2 เดือน

และเป้าหมายระยะยาวของชีวิต


REALITY

การสำรวจสภาพปัญหาความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เป็นอยู่

และการตระหนักรู้


OPTIONS

การเปิดมุมมองต่อทางเลือกต่าง ๆยุทธวิธีใหม่ ๆ หรือความเป็นไปได้ต่าง ๆ

ที่สร้างสรรค์


WAY FORWARD

สิ่งที่จะต้องลงมือทำ เวลาที่จะทำระยะเวลาในการทำ คนที่เกี่ยวข้อง

และเจตจำนงที่จะลงมือทำสิ่งนั้น