top of page

หัวหน้างานมืออาชีพต้องมีทักษะนี้


9 ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) คือ ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าไป เพราะหัวหน้างานเป็นผู้นำนโยบายจากแผนหลักขององค์กร (Master Plan) ขับเคลื่อนสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กล่าวได้ว่าเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้เกี่ยวกับ

9 ทักษะ ที่จะก้าวการเป็นหัวหน้างาน จึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการทำหน้าที่หรือบทบาทของตนเอง หลักสูตร 9 ทักษะ สําหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพจึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะของหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ในการพัฒนาเป็นองค์กรแบบยั่งยืนอย่างมั่นคงต่อไป


ทักษะที่ 1 การพัฒนาตนเอง เก่งคิดเก่งคน เก่งงาน ทักษะที่ 2 หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ (Leadership Skill) ทักษะที่ 3 การสั่งการ มอบหมาย และติตามงาน ทักษะที่ 4 การสอนงาน (Coaching Skill) ทักษะที่ 5 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะที่ 6 ทักษะการจูงใจ (Motivation Skill) ทักษะที่ 7 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) ทักษะที่ 8 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Problem Solving) ทักษะที่ 9 การทำงานเป็นทีม (Team Work)​ 


อบรม HR : https://www.hrodthai.com/

ดู 297 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page