top of page

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อัปเดตเมื่อ 21 ก.ย. 2564

#การสั่งงานและการมอบหมายงาน #การมอบหมายงาน #การติดตามงาน #การสั่งงานลูกน้อง #หลักการสั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชา #ศิลปะของการมอบหมายงาน #การสั่งงานลูกน้อง #การมอบหมายงานเชิงกลยุทธ์

การสั่งงาน

คือ การสั่งงงาน การมอบหมายงาน และติดตามงาน การสอนงานให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามและโดยต้องมีการสื่อสาร การประสานงานภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีปฎิบัติ และข้อควรระวัง

ในการสั่งงาน หรือ การติดตามงาน

 

ข้อพึ่งปฎิบัติในการสั่งงาน มอบหมายงาน

1) สั่งด้วยท่าทางสุภาพ สีหน้าปกติ

2) สั่งโดยใช้น้ำเสียงดังชัดเจน

3) สั่งในลักษณะให้เกียรติผู้รับคำสั่ง

4) สั่งอย่างเป็นระบบที่มีขั้นตอนเป็นลำดับ

5) สั่งอย่างเข้าใจเรื่องที่สั่ง

6) สั่งพร้อมทั้งสังเกตปฏิกิริยาของผู้รับคำสั่งว่าเป็นอย่างไร

7) สั่งโดยเปิดโอกาสให้ผู้รับคำสั่งซักถามความสงสัยได้

8) สั่งโดยเน้นจุดสำคัญให้ทราบ


ข้อควรระวังในการสั่งงาน

1. สั่งงานขณะโกรธ

2. โทษผู้ปฏิบัติงาน

3. ชื่นชมบางคน

4. สั่งงานหลายเรื่องในขณะเดียวกัน

5. ขาดการวิเคราะห์ให้รอบคอบก่อนการสั่งงาน

6. คำสั่งผิดๆถูกๆ

 

การมอบหมายงาน

"การมอบหมายงาน" เป็นหัวใจหลักสำคัญของหัวหน้างานหรือผู้บริหาร ที่ควรรู้เพื่อจะได้มอบหมายงานให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


การมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1) คิดและวางแผนล่วงหน้า

2) เลือกคนให้เหมาะกับงาน

3) บอกหน้าที่ให้ชัด

4) เล่าความสำคัญให้เข้าใจ

5) มีเดดไลน์ให้กับลูกทีม

6) สนับสนุนลูกทีมอย่างเต็มที่

7) ให้ช่องทางการติดต่อเอาไว้


ข้อควรระวังในการมอบหมายงาน

1) เมื่อมอบหมายงานแล้วไม่ควรสั่งงานเพิ่มจนเกินกำลังหรือเปลี่ยนแปลงงานจนเกิดความสับสน

2) มีการมอบหมายงานอย่างยุติธรรมและเสนอหน้ากัน

3) มีการสอบถามความเข้าใจของผู้รับมอบหมายงาน

4) งานที่มีรายละเอียดมาก ควรมีเอกสารและข้อมูลประกอบCommenti


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page