top of page

รวมเทคนิคการสื่อสารกับ Disc Model ให้มีประสิทธิภาพ

#DISC model #การสื่อสารและการประสานงาน


Dominance

ตรงไปตรงมา กระตือรือร้น ไม่ชอบอยู่เฉย มีเป้าหมายชัดเจน

เน้นผลลัพธ์ รวดเร็ว ท้าทายเน้นการลงมือทำ รักความยุติธรรมยึด

ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ใจร้อน


วิธีการสื่อสาร

 • สั้น ตรงประเด็น

 • พูดถึงผลลัพธ์ที่จะได้

 • ชอบพูดมากกว่าเขียนหรืออ่าน


Influence

ช่างพูดช่างคุย เป็นที่สนใจ เก่งในการเข้าหาผู้อื่น โน้มน้าวเก่ง

เน้นคิดมากกว่าลงมือทำ สมาธิสั้น เบื่อง่าย ไม่ชอบวางแผน

พูดมากกว่าฟัง เปลี่ยนใจเร็ว


วิธีการสื่อสาร

 • ชวนคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป

 • ชอบบรรยากาศสบายๆ

 • ชอบการสื่อสาร 2 ทาง


Steadiness

ฟังมากกว่าพูด สุภาพใจเย็น เป็นห่วงคนรอบข้าง ชอบความมั่นคง

ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทำงานเป็นทีม รักษาสัมพันธ์ตัดสินใจช้า ต้องการเป็น

ที่รักไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง


วิธีการสื่อสาร

 • ใช้เวลาในการพูดเป็นการส่วนตัว

 • ให้ข้อมูล ให้เวลา อย่ารีบเร่ง

 • ให้บอกเงื่อนไขที่ชัดเจน

 • ว่าจะเกิดอะไรขึ้น


Compliance

ยึดเหตุผล เน้นความสมบูรณ์แบบมาตรฐานสูง อนุรักษ์นิยมเที่ยงตรง

เชื่อฟัง ใส่ใจรายละเอียดคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจบนข้อมูลไม่ชอบ

การเปลี่ยนแปลงไม่ชอบเสี่ยง กลัวผิดพลาด


วิธีการสื่อสาร

 • ชัดเจน ถูกต้อง

 • ให้ข้อมูล ให้เวลาศึกษาข้อมูล

 • ต้องการหลักฐาน ข้อพิสูจน์

 • ชอบอ่านมากกว่าฟังหรือพูด