พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร

#5ส #5สในโรงงาน


5ส ประกอบด้วย

1) สะสาง แยกของที่ไม่ต้องการออกและทิ้งของที่ไม่ต้องการ

2) สะดวก จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

3) สะอาด ทำความสะอาดเครื่องจักรและสถานที่ทำงาน

4) สุขลักษณะ รักษา ทั้ง 3ส ให้คงอยู่ตลอดไป

5) สร้างนิสัย ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดประโยชน์ของสะสาง

1) ใช้พื้นที่ในสถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) ลดการใช้วัสดุและอุปกรณ์

3) เกิดความผิดพลาดในการทำงานลดลงประโยชน์ของสะดวก

1) ลดเวลาในการค้นหา

2) ช่วยให้ค้นหาสิ่งของได้รวดเร็วขึ้น

3) ช่วยตรวจหาสิ่งของได้อย่างรวดเร็ว

4) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น

5) ลดการสูญหายของสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

6) มีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นประโยชน์ของสะอาด

1) ทำให้สถานประกอบการและพื้นที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศร่มรื่นและสะอาด

2) สภาพแวดล้อมในการทำงานน่าทำงานและมีความปลอดภัย

3) เครื่องจักรอุปกรณ์มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านอายุการใช้งาน ความถูกต้องแม่นยำและความเที่ยงตรง

4) มีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าเนื่องจากผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพลดลง

5) ลดอัตราการเกิดของเสียและลดต้นทุนในการผลิตลงประโยชน์ของสุขลักษณะ

1) สถานที่ทำงานมีบรรยากาศในการทำงานร่มรื่น สะอาด เรียบร้อย น่าทำงานยิ่งขึ้น

2) พนักงานมีความปลอดภัยอีกทั้งมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

3) สภาพแวดล้อมในการทำงานปราศจากมลพิษและมลภาวะที่ไม่ดีประโยชน์ของสร้างนิสัย

1) ลูกค้ามีความเชื่อถือและไว้วางใจมากยิ่งขึ้น

2) ผลิตภัณฑ์และการบริหารมีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

3) สถานประกอบการหรือหน่วยงานมีการยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจที่สูงขึ้น

4) พนักงานมีความภาคภูมิใจและมีการให้ความร่วมมือในหน่วยงานของตนเองมากยิ่งขึ้น

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved