top of page

จิตสำนึกที่ดีต่อคุณภาพ (Quality Awareness)

#การสร้างจิตสำนึกที่ดี #การสร้างจิตสำนึกในองค์กร #จิตสํานึกที่ดีต่อคุณภาพ #อบรมการสร้างจิตสำนึกจิตสำนึกคุณภาพ

หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงผลกระทบที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือ ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสํานึกคุณภาพ อยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้สินค้าหรือบริการที่ได้มีคุณภาพ หรือได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดเอาไว้


ประโยชน์ที่ได้จากจิตสำนึกคุณภาพ

1) ปริมาณของเสีย (Defect)

2)การแก้ไขงาน (Rework)

3) การหยุดรองาน (Delay) ลดน้อยลง

4) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือเครื่องจักรสูงขึ้น


องค์ประกอบสำคัญจิตสำนึกคุณภาพ

1) การสร้างจิตสำนึกในองค์กร หรือหน่วยงาน (Organization) ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เช่น การนำ ระบบบริหารคุณภาพ ISO

2) หัวหน้างาน (Supervisor) โดยการวางแผน การดำเนินงาน และสื่อสารไปยัง

พนักงานผู้ปฏิบัติให้มีความรู้และความสำคัญของคุณภาพ

3) พนักงาน (Operator) หัวใจหลักในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น พนักงาน

มีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพได้โดยความเข้าใจในหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน📒 ดูรายละเอียดคอร์สนี้
ดู 1,369 ครั้ง

Comments


Featured Posts