top of page

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015


ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization)


การปรับปรุง ISO 9001:2015 ครั้งนี้ เป็นยกระดับการบริหารจัดการที่ท้าทายขององค์การที่จะนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้องค์การนำองค์การไปสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวคิดพื้นฐานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้น และมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขันได้โครงสร้าง ISO 9001: 2015

ข้อ 0 บทนำ

ข้อ 1 ขอบข่าย

ข้อ 2 อ้างอิง

ข้อ 3 นิยามและคำจำกัดความ

ข้อ 4 บริบทขององค์กร

ข้อ 5 ภาวะผู้นำ

ข้อ 6 การวางแผน

ข้อ 7 การสนับสนุน

ข้อ 8 การดำเนินการ

ข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ

ข้อ 10 การปรับปรุง


PDPA Cycle
Risk-based thinking


ISO 9001 : 2015 กับประโยชน์ต่อองค์กร

ISO 9001 : 2015 กับประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

ลูกค้าได้รับประโยชน์โดยได้รับสินค้าและบริการ

 1. สอดคล้องกับความต้องการและข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบ

 2. สม่ำเสมอและสามารถคาดเดาได้

 3. โอกาสที่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า


ประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในองค์กร

- มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน

- ผู้จัดการมีส่วนร่วมกำกับและสนับสนุน นำไปสู่ระบบบริหารคุณภาพ

- มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน

- การสื่อสารที่ดีขึ้น

- มีความเข้าใจและการควบคุมกระบวนการที่ดีขององคืกร

- มีการกำหนดและสร้างความสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงในระบบ ISO 9001 : 2015


สรุปการเปลี่ยนแปลงในระบบ ISO 9001:2015

 • High Level Structure

 • ใช้ภาษาที่ง่าย และซัดเจนมากขึ้นสำหรับธุรกิจการบริการ

 • พิจารณาความเสี่ยง โอกาส และบริบทองค์กร

 • น้นการจัดการเชิงกระบวนการ (Input - Process - Output)

 • การบริหารความรู้

 • Preventive action เป็นความเสี่ยง

 • Documented information

 • การควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น จัดซื้อ หรือ ผู้รับเหมา


ISO คืออะไร?

ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardizationเป็นองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1947 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตัวเลขที่ต่อท้าย ISO บ่งบอกถึงแนวทางและวิธีการบริหารองค์กรที่แตกต่างกันออกไป


ทิศทางการจัดทำระบบ

ISO9001 : 2015


ทำไมจึงเลือก ISO 9001 มาใช้ ?

ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำงาน

ผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร


สรุป ISO9001 คือ

ระบบบริหารงานคุณภาพสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ ท่านสามารถศึกษาเรื่อง