top of page
อบรม-ISO-9001-2015-Requirement-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ.jpg

หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Requirement

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ

 

หลักการและเหตุผล

        ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) การปรับปรุง ISO 9001:2015 ครั้งนี้ เป็นยกระดับการบริหารจัดการที่ท้าทายขององค์การที่จะนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้องค์การนำองค์การไปสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวคิดพื้นฐานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขันได้

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

2)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9001:2015 

3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อให้ผู้อบรมเตรียมความพร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO9001:2015

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ISO 9001:2015 Requirement ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมทราบระบบบริหารคุณภาพความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9001:2015

02.png

ผู้อบรมทราบและเข้าใจข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03.png

ผู้อบรมสามารถนำไปเตรียมความพร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO 9001:2015

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ /

คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ / ผู้ที่ต้องการ Update ความรู้ข้อกำหนด จาก Version 2008 เป็น Version 2015

 
 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ISO 9001 : 2015 Requirement
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ

ISO 9001 : 2015 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่เป็นการยอมรับในระดับสากล ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน เหมาะสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับ ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และไม่เข้าใจข้อกำหนด ISO 9001 ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้

 
 

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

Module 1
ภาพรวมของมาตรฐาน ISO 9001 ถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลง Version 2015

 • หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ 8 ประการ

 • ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • รายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015

2.png

Module 2
ระบบบริหารคุณภาพ / ISO 9001:2015

 •  โครงสร้างของระบบเอกสาร วิธีการจัดทำ และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร

 • Work Shop การจัดทำดัชนี (Index) สำหรับการควบคุมเอกสาร และบันทึกคุณภาพ

3.png

Module 3
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร / ISO 9001 : 2015

 • หน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

 • Work Shop การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และวิธีการวัดผลอย่างไรให้สอดคล้อง

4.png

Module 4
รายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2008

 • การบริหารทรัพยากร/ ISO 9001:2015

 • Work Shop การจัดทำแผนการฝึกอบรม และการพัฒนาการฝึกอบรม

5.png

Module 5
กระบวนการที่ทำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์/ISO 9001:2015

 • การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุง/ ISO 9001:2015

 • Work Shop การออกแบบควบคุมกระบวนการ

 • Work Shop การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดการแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหา

วันอบรม

หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Requirement
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

20

หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Requirement ข้อกำหนดและ
การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ 
(รุ่น 29
)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Requirement ข้อกำหนดและ
การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ 
(รุ่น 30
)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

22

หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Requirement ข้อกำหนดและ
การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ 
(รุ่น 31
)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

20

หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Requirement ข้อกำหนดและ

การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ (รุ่น 32)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ข้อกำหนด ISO 9001 คือ เป็นการระบบบริหารงานคุณภาพสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการประกัน

คุณภาพ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ผ่านระบบขั้นตอนและวิธีการทำงาน

โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบ

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง