top of page

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

#วิธีการแก้ไขปัญหา #เทคนิคการตัดสินใจ


การแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา

การทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อแยกให้ออกว่าข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหา

หรือเงื่อนไขของปัญหา คือ อะไรและสิ่งที่ต้องการคืออะไร

อีกทั้งวิธีการที่ใช้ประมวลผลขั้นตอนที่ 2 : วางแผนในการแก้ปัญหา

อาศัยประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหาเป็นหลัก ขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการเลือก

เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาความเหมาะสมระหว่างเครื่องมือ

กับเงื่อนไขต่างๆ ของปัญหาขั้นตอนที่ 3 : ดำเนินการแก้ปัญหา

ลงมือแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เลือกไว้ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความรู้

เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกใช้ซึ่งผู้แก้ปัญหาต้องศึกษาให้เข้าใจและเชี่ยวชาญขั้นตอนที่ 4 : การตรวจสอบและปรับปรุง

การทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อแยกให้ออกว่าข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือ

เงื่อนไขของปัญหาคืออะไร และสิ่งที่ต้องการคืออะไร

อีกทั้งวิธีการที่ใช้ประมวลผล


 

การตัดสินใจ

ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดขอบเขตความสำคัญของการตัดสินใจ

ผู้ที่ต้องตัดสินใจต้องสามารถรู้และระบุได้ว่าอะไรคือเป้าหมายหรือ

ผลลัพธ์ที่อยากได้จากการตัดสินใจครั้งนี้ขั้นตอนที่ 2 : รวบรวมทางเลือกที่มีทั้งหมดออกมา

เพื่อหาว่ามีทางเลือกอะไรที่จะเป็นไปได้และเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพที่สุดขั้นตอนที่ 3 : ศึกษาและกำหนดขอบเขตของแต่ละทางเลือก

ศึกษาแต่ละทางเลือกในการตัดสินใจว่ามีประโยชน์ (Benefit) ข้อดี ข้อเสีย (Advantage, Disadvantage) ความเสี่ยง (Risk) อะไรบ้าง เป็นต้นขั้นตอนที่ 4 : ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ณ ตอนนั้น ตามทางเลือกที่ได้ศึกษา

มาที่ทำให้องค์ได้ประโยชน์สูงสุดบางครั้งหากมีทางเลือกที่ดีพอๆกัน

ผู้ทำการตัดสินใจอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยขั้นตอนที่ 5 : ประเมินการตัดสินใจ

หลังจากการตัดสินใจไปแล้วในแต่ละครั้งให้ประเมินผลการตัดสินใจในนั้นด้วย

เพื่อเรียนรู้และนำมาเป็นบทเรียนในการตัดสินใจในครั้งต่อๆไป
Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page