top of page

การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไร? ให้คนตรงใจองค์กร

#กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


การสรรหาบุคลากร

ความสำคัญ คือ บุคลากรไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่มี

ความสำคัญไม่แพ้กัน จะทำให้ธุรกิจก้าวหน้าก้าวไกลได้ขั้นตอน ในการสรรหาบุคลากร

1) ชี้แจงลักษณะงานให้ละเอียด

(Job Description)2) รอบสัมภาษณ์งานนั้นสำคัญอย่างยิ่ง3) เตรียมคำถามในการสัมภาษณ์ให้ครบ

มีเกณฑ์คัดเลือกให้ชัดเจน4) การสัมภาษณ์คือช่วงเวลาที่จะรู้จัก

ประสบการณ์ตลอดจนค่านิยมของผู้สมัคร5) แจ้งข้อมูลเรื่องการทำงานให้ชัดเจน6) ควรเผื่อตัวเลือกไว้สำหรับ

การตัดสินใจสุดท้ายด้วย7) ให้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทให้ครบถ้วนชัดเจน
댓글


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page