top of page

การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC

#การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มQCC


การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC


องค์การจะประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้า และบริการมากขึ้น ต้องมีกลยุทธ์ หรือวิธีการ ในการพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพอใจ ให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนา ให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทำได้ โดยการปรับปรุง กระบวนการทำงาน ด้วย “พนักงาน” ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ, การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการเพิ่มผลผลิต ให้กับองค์การ “การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC” ให้ประสบความสำเร็จ องค์การต้อง มีขั้นตอนดำเนินการ ตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่ม การให้ความรู้ และประโยชน์ของการทำกิจกรรม QCC การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา ที่เป็นระบบ และขั้นตอน ตลอดจนสร้างระบบจูงใจ ให้พนักงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม นโยบายส่งเสริม ที่ชัดเจน และสนับสนุน อย่างเป็นรูปธรรม จากฝ่ายบริหารที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)กลุ่มสร้างคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC)


Q = Quality : คุณภาพ ซึ่งเน้นไปที่หลักๆ 3 ด้าน คือ คุณภาพชีวิต ,คุณภาพสภาพแวดล้อม , คุณภาพงาน


C = Control: : คือการควบคุม หรือบังคับ หรือกระทำให้คุณภาพ 3 ด้านข้างต้น อยู่ในระดับที่คาดหวัง หรืออยู่ในระดับมาตรฐาน ที่ควรจะเป็น


C = Circle : มี 2 ความหมาย คือ วงจร ซึ่งหมายถึงกระบวนการ หรือวงจรควบคุม

คุณภาพ ซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆ (7ขั้นตอน)คุณภาพสินค้าหรือบริการที่ดี คืออะไร

คุณภาพสินค้าหรือบริการที่ดี คืออะไร "คุณภาพสินค้า หรือบริการ ที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในการใช้ และตรงตามเงื่อนไข ของผู้ใช้สินค้า หรือผู้รับ บริการด้วยความพึงพอใจอย่างสูง"ซึ่งการทำให้สินค้า หรือบริการ สามารถตอบสนองความพึงพอใจ ของลูกค้าได้อย่างสูงสุด จำเป็นต้องอาศัย วิธีกระบวนการด้านการควบคุมคุณภาพ


PDCA Cycle (Deming Cycle)


  • Plan วางแผน : จัดเตรียมบุคคล, วัตถุดิบ, เครื่องจักรและวิธีการ กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน

  • Action ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง : ทบทวนผลการดำเนินงาน, ถ้าพบข้อบกพร่องให้หาสาเหตุ และกำหนดการแก้ไข/ปรับปรุง

  • Do ปฏิบัติ : ดำเนินงานตามแผนงาน/มาตรฐานที่กำหนดไว้

  • Check ตรวจสอบ : ตรวจสอบตามมาตรฐาน และ บันทึกผล


รูปแบบการบริหาร


รูปแบบการบริหารแบบเดิม

1. พนักงาน มีโอกาสร่วมในการบริหารน้อย

2. พนักงาน ทำงาน ตามคำสั่งเท่านั้น

3. ไม่ได้ แสดงความสามารถ อย่างเต็มที่


รูปแบบการบริหารแบบใหม่

1. พนักงาน มีโอกาสร่วมกิจกรรมมาก QCC

2. พนักงาน ปฏิบัติงานด้วยความสุข มีความภูมิใจ

3. ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ QCC

1. ส่งเสริมด้านสังคมของพนักงาน

2. ตรวจสอบคุณภาพในการทำงานต่างๆ

3. ยกระดับจิตใจของพนักงาน รู้สำนึกหน้าที่ และเคารพความคิดเห็นคนอื่น

4. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ

5. มีนโยบายในการทำงาน

6. ก่อให้เกิด ระบบคุณภาพ ทั้งบริษัท

7. สร้างความเจริญ ให้กับตนเอง และองค์กรเทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรม QCC


เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรม QCC

2. เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์

3. เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ


ขั้นตอนการจัดตั้งทีม

1. กำหนดจำนวนคน

2. จัดตั้งหัวหน้ากลุ่ม

3. กำหนดคำขวัญกลุ่ม

4. กำหนดตัวชี้วัด และระยะเวลาขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC

ขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC

1 ค้นหาปัญหา และเลือกหัวข้อเรื่อง

- กำหนดเป้าหมาย

- จดทะเบียนกิจกรรม

2 สำรวจสภาพปัจจุบัน

3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และวางมาตรการแก้ไข

4 ลงมือปฏิบัติ ตามมาตรการแก้ไข

5 ตรวจสอบผล ( ได้ผล / ไม่ได้ผล )

6 กำหนดมาตรฐาน

7 สรุปผล / วางแผน/ เสนอผลงาน

ดู 4,588 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page