top of page

การทำงานเป็นทีม Teamwork


การทำงานเป็นทีม Teamwork

เนื่องจาก การทํางานเป็นทีม เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่วางแผนไว้ เพราะไม่เพียงแต่การปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวชี้บ่งความสําเร็จในการควบคุมดูแลพนักงาน การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทั้งในแผนกและต่างแผนกและเพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรและเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภายในทีมงานของบริษัทฯดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้หัวหน้างานสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจ


การทํางานเป็นทีม ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเป็นผลดีต่อองค์กรทั้งเรื่อง คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ความปลอดภัย และขวัญกําลังใจพนักงานในระยะสั้นและระยะยาวความหมายของทีม

ทีม (Team) คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานต่างก็เกิดความพอใจในการทำงาน

การทํางานเป็นทีม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรเนื่องจากทำให้วัตถุประสงค์รวมขององค์ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยสมาชิกในทีมประสบความสำเร็จสูงสุด โดยสมาชิกทีมมีความพอใจในการทำงาน และมีความพึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน


การสร้างทีมงาน (Team-Building)

การสร้างทีมงาน คือ การจัดการด้านพลังกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันและต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้จุดมุ่งหมายขององค์กรสัมฤทธิ์ผลโดยมีความตระหนักถึงความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของสมาชิก

ผู้ร่วมทีมปฏิบัติงาน ให้ทำงานด้วยใจรักสนุก เพลิดเพลินอันก่อให้เกิดพลังผูกพัน รับผิดชอบร่วมกัน


วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน

 • เพื่อสร้างความไว้วางใจในสมาชิกทีมงาน

 • เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน

 • เพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญมากขึ้น

 • เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับดีขึ้น

 • เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผู้อื่น

 • เพื่อสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

 • เพื่อช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล

 • เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • ให้สมาชิกของทีม


ความสำคัญของกาารทำงานเป็นทีม

ความสำคัญของการทํางานเป็นทีม

 • งานบางชนิดไม่สามารถทำสำเร็จเพียงคนเดียว

 • หน่วยงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องการระดมกำลังคน

 • เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากหลายฝ่าย

 • งานบางชนิดเป็นงานที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ

 • เป็นงานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้น


องค์ประกอบของทีม

องค์ประกอบของทีมองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานของทีมงานหรือการทํางานเป็นทีม (Teamwork)


สาเหตุของการขัดแย้งของทีม

สาเหตุของการขัดแย้งของทีม

 1. บุคลิกภาพและนิสัยส่วนบุคคล

 2. การเปลี่ยนแปลง

 3. ศักดิ์ศรีแห่งตน (เสียหน้า /ไม่กลัวเสียหาย)

 4. การถกเถียงอารมณ์ เหตุผล

 5. ขาดข้อมูลสนับสนุน


การขจัดข้อขัดแย้งของทีม

การขจัดข้อขัดแย้งของทีม

 1. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเต็มที่

 2. หลีกเลี่ยงการพูดเรื่องส่วนตัว

 3. มุ่งประเด็นไปที่ข้อขัดแย้ง

 4. อย่าใช้ภาษาดูถูก หลีกเลี่ยงการเสียดสี

 5. เคารพความคิดเห็น และประสบการณ์

 6. ยึดหลักเหตุผล ใช้หลักฐานข้อมูล

ดู 13,947 ครั้ง