top of page

การทำงานเป็นทีม Teamwork


การทำงานเป็นทีม Teamwork

เนื่องจาก การทํางานเป็นทีม เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่วางแผนไว้ เพราะไม่เพียงแต่การปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวชี้บ่งความสําเร็จในการควบคุมดูแลพนักงาน การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทั้งในแผนกและต่างแผนกและเพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรและเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภายในทีมงานของบริษัทฯดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้หัวหน้างานสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจ


การทํางานเป็นทีม ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเป็นผลดีต่อองค์กรทั้งเรื่อง คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ความปลอดภัย และขวัญกําลังใจพนักงานในระยะสั้นและระยะยาวความหมายของทีม

ทีม (Team) คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานต่างก็เกิดความพอใจในการทำงาน

การทํางานเป็นทีม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรเนื่องจากทำให้วัตถุประสงค์รวมขององค์ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยสมาชิกในทีมประสบความสำเร็จสูงสุด โดยสมาชิกทีมมีความพอใจในการทำงาน และมีความพึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน


การสร้างทีมงาน (Team-Building)

การสร้างทีมงาน คือ การจัดการด้านพลังกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันและต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้จุดมุ่งหมายขององค์กรสัมฤทธิ์ผลโดยมีความตระหนักถึงความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของสมาชิก

ผู้ร่วมทีมปฏิบัติงาน ให้ทำงานด้วยใจรักสนุก เพลิดเพลินอันก่อให้เกิดพลังผูกพัน รับผิดชอบร่วมกัน


วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน

 • เพื่อสร้างความไว้วางใจในสมาชิกทีมงาน

 • เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน

 • เพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญมากขึ้น

 • เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับดีขึ้น

 • เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผู้อื่น

 • เพื่อสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

 • เพื่อช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล

 • เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • ให้สมาชิกของทีม


ความสำคัญของกาารทำงานเป็นทีม

ความสำคัญของการทํางานเป็นทีม

 • งานบางชนิดไม่สามารถทำสำเร็จเพียงคนเดียว

 • หน่วยงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องการระดมกำลังคน

 • เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากหลายฝ่าย

 • งานบางชนิดเป็นงานที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ

 • เป็นงานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้น


องค์ประกอบของทีม

องค์ประกอบของทีมองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานของทีมงานหรือการทํางานเป็นทีม (Teamwork)


สาเหตุของการขัดแย้งของทีม

สาเหตุของการขัดแย้งของทีม

 1. บุคลิกภาพและนิสัยส่วนบุคคล

 2. การเปลี่ยนแปลง

 3. ศักดิ์ศรีแห่งตน (เสียหน้า /ไม่กลัวเสียหาย)

 4. การถกเถียงอารมณ์ เหตุผล

 5. ขาดข้อมูลสนับสนุน


การขจัดข้อขัดแย้งของทีม

การขจัดข้อขัดแย้งของทีม

 1. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเต็มที่

 2. หลีกเลี่ยงการพูดเรื่องส่วนตัว

 3. มุ่งประเด็นไปที่ข้อขัดแย้ง

 4. อย่าใช้ภาษาดูถูก หลีกเลี่ยงการเสียดสี

 5. เคารพความคิดเห็น และประสบการณ์

 6. ยึดหลักเหตุผล ใช้หลักฐานข้อมูล

ดู 16,414 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page