top of page

QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

#QC7toolsกับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ


QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

"QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ" QC 7 Tools เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพมากในการแก้ปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามแนวทางความสําเร็จด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (QC Story) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ (Shop floor) ทั้งที่เป็นตัวเลขและเป็นคําพูดได้อย่างเห็นภาพโดยใช้ความรู้และความพยายามไม่มากนัก อันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง Root Cause Analysis ของปัญหา นอกจากนั้นQC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ยังเป็นการฝึกนิสัยการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความจริงและการทำงานเป็นทีมร่วมทั้งการนำเทคนิคการทําเสนอไปด้วยในตัว


การบริหารคุณภาพ Quality Control and Managementพื้นฐานระบบการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร (TQM)


TQM คำนิยามจาก JUSE(Union of Japanese Scientists and Engineers) เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านคุณภาพ สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ให้เกิดทั้งการมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร การปฏิบัติการ และการตอบสนอง เพื่อที่จะรังสรรค์สินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็ยังสร้างคุณค่าทางด้านสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าอีกด้วย


ปรัชญา TQM

(เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา “คุณภาพ” การบริหารในองค์กร )

 • มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความต้องการ

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร


เครื่องมือที่ใช้  


 1. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)

 2. ผังพาเรโต (Pareto diagram)

 3. กราฟ (Graph)

 4. ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)

 5. ผังการกระจาย (Scatter diagram)

 6. แผนภูมิควบคุม (Control chart)

 7. ฮิสโตแกรม (Histrogram)


การบริหารคุณภาพ Quality Control and Management

วงจรของการปรับปรุงแบบใช้มาตรฐานเป็นตัวกำหนด

P-D-C-A: Deming Cycle กฎพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาจากความเป็นจริงสู่การปฏิบัติ


ข้อสำคัญของการนำ Standard (มาตรฐาน) มาใช้

 • เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง

 • สามารถรักษามาตรฐานทำตามมาตรฐานได้

 • สิ่งที่เข้าใจง่าย

 • สิ่งที่ทำให้มีการปรับปรุงSuggestion & Kaizen (การเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ทีละน้อย)

วงจรของการเสนอแนะพื้นฐานการปฎิบัติ


Suggestion & Kaizen (การเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ทีละน้อย)

เลือกวิธีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับหัวข้อ
ดู 1,293 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page