top of page

7 ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรม QCC

อัปเดตเมื่อ 28 มิ.ย. 2565

#การควบคุมคุณภาพ #qcc

องค์การจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในสินค้าและบริการมากขึ้น ต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทำได้โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย “พนักงาน” ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ, การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ “การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC” ให้ประสบความสำเร็จ องค์การต้องมีขั้นตอนดำเนินการตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่ม การให้ความรู้และประโยชน์ของการทำกิจกรรม QCC. การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและขั้นตอน ตลอดจนสร้างระบบจูงใจให้พนักงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม นโยบายส่งเสริมที่ชัดเจนและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากฝ่ายบริหารที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมกิจกรรม QCC คืออะไร

การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ

ร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยค้นหาจุดอ่อนและสาเหตุแห่งปัญหาและระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและวางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


STEP 0

การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCCSTEP 1

การเลือกหัวข้อปรับปรุงและวางแผนกิจกรรม

แบ่งบทบาทหน้าที่STEP 2

ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมายSTEP 3

วิเคราะห์สาเหตุSTEP 4

พิจารณาและกำหนดมาตรการแก้ไข

และแผนการดำเนินงานSTEP 5

การดำเนินการตามมาตรการSTEP 6

ตรวจสอบผลลัพธ์STEP 7

การจัดทำมาตรฐานปัญหาคืออะไร

ปัญหาการควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC คือ ความแตกต่างระหว่างลลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/ คาดหวังซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดได้และรู้สึกได้ ปัญหาหลักของการควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC 3 ประการที่ลูกค้าและองค์กรให้ความสนใจ

1. Q (Quality) -