top of page

3 MU ต้นเหตุความสูญเสีย

#3MU #3MUต้นเหตุความสูญเสีย


1) Muda (มูดะ) ความสูญเปล่า

สิ่งที่ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น เกิดจากการรอ, การเคลื่อนย้าย, การปรับเปลี่ยน, การทำใหม่ เป็นต้น2) Mura (มูระ) ความไม่สม่ำเสนอของการดำเนินงาน

สิ่งที่ทำให้คุณภาพของผลผลิตออกมามีประสิทธิภาพ ไม่สม่ำเสนอ ทำให้สินค้าหรือบริการไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดจากวิธีทำงานที่ไม่ชัดเจน เปลี่ยนวิธีทำงานไปมา ปริมาณงานที่ไม่สม่ำเสนอในแต่ละวัน3) Muri (มูริ) การทำสิ่งที่เกินกำลัง

การทำงานที่เกินความสามารถและงานปริมาณมากเกินไป หรืองานยากที่มีโอกาสสำเร็จต่ำ ทำให้เกิดความผิดพลาดนำไปสู่การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก และเกิดความเครียดได้แนวคิด 3MU คืออะไร

3 สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลัง ส่งผลให้การทำงานไม่สำเร็จ การกำจัด 3 สิ่งนี้ จะช่วยลดเวลาการทำงานลดต้นทุน และกำจัดความสูญเปล่า

1) ลดเวลาการทำงาน

2) ลดต้นทุน

3) กำจัดความสูญเปล่า

ดู 1,183 ครั้ง

Comments


Featured Posts