3 MU ต้นเหตุความสูญเสีย

#3MU #3MUต้นเหตุความสูญเสีย


1) Muda (มูดะ) ความสูญเปล่า

สิ่งที่ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น เกิดจากการรอ, การเคลื่อนย้าย, การปรับเปลี่ยน, การทำใหม่ เป็นต้น2) Mura (มูระ) ความไม่สม่ำเสนอของการดำเนินงาน

สิ่งที่ทำให้คุณภาพของผลผลิตออกมามีประสิทธิภาพ ไม่สม่ำเสนอ ทำให้สินค้าหรือบริการไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดจากวิธีทำงานที่ไม่ชัดเจน เปลี่ยนวิธีทำงานไปมา ปริมาณงานที่ไม่สม่ำเสนอในแต่ละวัน3) Muri (มูริ) การทำสิ่งที่เกินกำลัง

การทำงานที่เกินความสามารถและงานปริมาณมากเกินไป หรืองานยากที่มีโอกาสสำเร็จต่ำ ทำให้เกิดความผิดพลาดนำไปสู่การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก และเกิดความเครียดได้แนวคิด 3MU คืออะไร

3 สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลัง ส่งผลให้การทำงานไม่สำเร็จ การกำจัด 3 สิ่งนี้ จะช่วยลดเวลาการทำงานลดต้นทุน และกำจัดความสูญเปล่า

1) ลดเวลาการทำงาน

2) ลดต้นทุน

3) กำจัดความสูญเปล่า

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved