3 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#การตรวจประเมินภายใน


เทคนิคการตรวจประเมินภายใน

(Internal Audit) คืออะไร

การตรวจติดตามที่ผู้ตรวจ (Auditor) เป็นบุคลากรขององค์กรเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารทราบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในระบบคุณภาพที่จัดสร้างขึ้นมาถูกนำไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องตาม

ข้อกำหนดและมีโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องขั้นตอนการประเมินการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

1) วางแผนการตรวจติดตาม

2) เตรียมการตรวจติดตาม

3) ดำเนินการตรวจติดตามขั้นที่ 1 วางแผนการตรวจติดตาม

1) อบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

2) วางแผนการตรวจติดตามประจำปีขั้นที่ 2 เตรียมการตรวจติดตาม

1) คัดเลือกทีมผู้ตรวจติดตาม

2) ทบทวนเอกสารคุณภาพ

3) จัดทำโปรแกรมการตรวจติดตาม (Audit Schedule)

4) จัดทำ Audit Checklistขั้นที่ 3 ดำเนินการตรวจติดตาม

1) ประชุมเปิดการตรวจติดตาม

2) ดำเนินการตรวจติดตาม

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved