top of page

10 เทคนิคการตรวจประเมิน ระบบ ISO 14001

อัปเดตเมื่อ 24 มิ.ย. 2565

#การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม #การตรวจติดตามภายใน

ปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นสำคัญเพื่อให้สามารถวางกรอบการดำเนินงานในการปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลโดยกระบวนการตรวจประเมินภายใน ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและประสิทธิผลของระบบมาตรฐาน


ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจประเมินภายในจึงต้องศึกษามาตรฐานฉบับใหม่นี้ และพัฒนาความสามารถ รวมถึงสร้างความเข้าใจในหลักการ และข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจประเมินภายในต่อไป โดยกระบวนการตรวจประเมินภายใน ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ เพื่อใช้ในตรวจสอบความสอดคล้องและประสิทธิผลของระบบฯ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจประเมินภายใน ต้องศึกษามาตรฐานฉบับใหม่นี้ ให้มีความเข้าใจถึงหลักการ และข้อกำหนดต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) เพื่อนำไปใช้ในการตรวจประเมินภายในต่อไป


ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


เทคนิคการตรวจประเมินระบบ iso 14001:2015 มีดังนี้

1. ต้องกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนสำหรับการสำรวจพื้นที่

ต้องกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนสำหรับการสำรวจพื้นที่ (โดยปกติจะประมาณหนึ่งชั่วโมง) หากท่านไม่กำหนดกรอบเวลา จะทำให้ทุกคนไม่สามารถวางแผนในการเดินสำรวจได้ ว่าจะวางเส้นทางการเดินอย่างไร เวลาที่กำหนดจะพอหรือไม่พอ ว่าจะเดินสำรวจได้ครบหรือไม่ครบพื้นที่ โดยทั่วไปแล้วการไม่กำหนดเวลายังส่งผลต่อทีมผู้ตรวจประเมิน เพราะท่านจะใช้เวลาเกินและเดินสำรวจไม่ครบพื้นที่ที่อยากไป ให้ท่านแจ้งผู้นำทางถึงสิ่งที่คุณต้องการไปดู โดยทำการวางแผนตระเตรียมรายการ ว่าท่านต้องการเข้าสำรวจพื้นที่ไหนบ้าง2. การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ไม่เหมือนกับการตรวจระบบบริหารคุณภาพ (และเช่นกันกับการตรวจประเมินระบบจัดการ สุขภาพและ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย) การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015ควรที่จะเริ่มจากด้านนอกสู่ด้านใน โดยไล่เรียงจากอาคารสถานที่ภายนอก รอบรั้ว จุดปล่อยมลพิษ สู่ภายในสถานกระบวนการผลิต


3. ใช้ยานพาหนะ เพื่อสำรวจพื้นที่ห่างไกล

หากท่านคิดว่าจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะ เพื่อสำรวจพื้นที่ห่างไกล (remote areas) ก็สามารถทำได้ การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ห่างไกลนี้ไม่เหมือนการสำรวจพื้นที่หลัก เนื่องจากหากเป็นพื้นที่หลัก ท่านมักต้องกลับมาพื้นที่นี้อีกครั้งเพื่อทำการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในรายละเอียด แต่สำหรับการสำรวจพื้นที่ห่างไกลนี้ (Remote Area) ไม่เหมือนกันท่านไม่มีเวลาพอหรือไม่มีความจำเป็นต้องการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในรายละเอียด ด้วยเหตุผลนี้สำหรับพื้นที่ Remote Area ท่านควรต้องทำการสังเกตุในรายละเอียด และทำการจดบันทึกสิ่งที่ท่านพบสังเกตุโดยละเอียดและให้ชัดเจน เพราะท่านอาจไม่มีเวลาหรือโอกาสพอในการเข้าตรวจพื้นที่ซ้ำ


4. อย่าใช้เวลามากเกินไป ในการสำรวจพื้นที่กระบวนการผลิต

อย่าใช้เวลามากเกินไป ในการสำรวจพื้นที่ กระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินมักง่ายต่อการเข้าการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในรายละเอียดหรือสนใจ ทำให้ลืมวัตถุประสงค์ของการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นได้ เนื่องจากผู้ตรวจประเมินแต่ละคนมักให้ความน่าสนใจเป็นการส่วนตัวในประเด็น ที่ตัวเองเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ตรวจประเมินสามารถที่จะทำการตรวจประเมินในในขั้นตอนต่อไปได้ การลงรายละเอียดของแต่ละคนจะทำให้เวลาไม่พอ ยกเว้นแต่การมุ่งสังเกตุบางเรื่อง เช่น อุปกรณ์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ครอบเครื่องจักร ( สำหรับ Safety Audit)

5. หากทีมตรวจประเมินเป็นคณะใหญ่ (มากกว่า 4 ท่าน)

หากทีมตรวจประเมินเป็นคณะใหญ่ (มากกว่า 4 ท่าน) ให้ทำการแยกทีมในการเดินสำรวจนี้เป็นสองทีม โดยมีผู้นำทางในแต่ละทีม และวางเส้นทางเดินสำรวจพื้นที่นี้แล้วแต่งาน การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


6. ระหว่างการสำรวจให้ทำจดบันทึกเสมอ

ระหว่างการสำรวจให้ทำจดบันทึกเสมอ ในประเด็นที่น่าสนใจขณะทำการสำรวจพื้นที่ ให้ท่านจดประเด็นหลักๆโดยไม่ต้องลงรายละเอียด เนื่องจากทำให้เสียเวลามาก ให้จดเฉพาะประเด็นทีคุณต้องการยืนยันหรือตรวจสอบซ้ำ


7. หากพื้นที่ของสถานประกอบการซับซ้อน ควรนำ plot plan หรือ site map

หากพื้นที่ของสถานประกอบการมีความซับซ้อน ควรนำ plot plan หรือ site map อย่างย่อ ขณะเดินสำรวจด้วย


8. กำหนดเส้นทางเดินที่ไม่เป็นการเดินย้อนไปย้อนมา

ถ้าเป็นไปได้ ให้กำหนดเส้นทางเดิน ที่ไม่เป็นการเดินย้อนไปย้อนมา เพื่อใช้เวลาในการสำรวจให้ได้ประโยชน์สูงสุด


9. ให้ทีมผู้ตรวจประเมินเดินสำรวจไปกันให้ได้มากที่สุด

ให้ทีมผู้ตรวจประเมินเดินสำรวจไปด้วยกันให้มากที่สุด การต่างคนต่างเดินจะทำให้ช้าลงแล้ว ผู้นำทางมักตอบคำถามที่สำคัญๆ ให้กับคำถามที่ถาม หากทีมตรวจแยกกันเดิน อาจทำให้คลาดประเด็นคำตอบที่สำคัญได้


10. ในวันแรกของการตรวจสอบให้ท่านไปถึงสถานที่ตรวจประเมินให้เร็วกว่าปกติ

ในวันแรกของการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้ท่านไปถึงสถานที่ตรวจประเมินให้เร็วกว่าปกติ เพื่อที่จะสามารถขับรถวนรอบๆสถานที่ เพื่อให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งอาจช่วยในการวางแผนเดินสำรวจนี้ได้

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page