top of page

โครงสร้างเงินเดือนสำคัญอย่างไร ?

อัปเดตเมื่อ 28 มี.ค. 2565

#โครงสร้างเงินเดือน #การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน #การจ้างงาน #การบริหารจัดการ #โครงสร้างค่าตอบแทน #การบริหารค่าตอบแทนhr #หนังสือสัญญาจ้างงาน #อบรมhr #ฝึกอบรมhr #คอร์สเรียนhr #หลักสูตรอบรมhrมือใหม่ #การพัฒนาบุคคล #อบรมสัมมนา #สถาบันฝึกอบรม #หลักสูตรอบรมผู้บริหาร #อบรมอินเฮาส์ #InhouseTraining #PublicTraining #อบรมออนไลน์ฟรี #อบรมฟร#HRTraining


โครงสร้างเงินเดือนสำคัญอย่างไร? เรื่องของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากทั้งกับบริษัทที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนในการจ้างงานและพนักงานที่ต้องรับค่าตอบแทนที่ทำงานให้ ดังนั้นการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนนี้จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกองค์กรหรือบริษัทจะต้องมีบรรทัดฐานกำหนดอย่างชัดเจน ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมมากที่สุดด้วย ด้วยเหตุนี้เองทุกบริษัทที่มีการจ้างงานจึงควรจะมีโครงสร้างเงินเดือนเป็นของตัวเอง
โครงสร้างเงินเดือน คืออะไร ?

โครงสร้างเงินเดือน คือ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนที่องค์กรต้องจ่ายให้กับพนักงาน โดยจะกำหนดค่าตอบแทนต่ำสุดและสูงสุดเอาไว้อย่างชัดเจนตามการประเมินค่าของงานกับตลาดแรงงานเพื่อให้มีเงินเดือนที่สอดคล้องกับการจ้างงานและความเหมาะสมของสังคม นอกจากนี้โครงสร้างเงินเดือนยังกำหนดอัตราการปรับเงินเดือนเอาไว้ด้วยเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนเหตุผลที่ควรทำโครงสร้างเงินเดือน


โครงสร้างเงินเดือน เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถประเมินการจ้างงาน การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนได้อย่างยุติธรรมตามค่าของงานมากขึ้น ทำให้การประเมินงานเป็นไปอย่างมีระบบและไม่เกิดความเหลื่อมล้ำภายในองค์กรอีกด้วย เรียกว่าเป็นเครื่องมือสามารถป้องกันความเสียหายได้ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝั่งบริษัทและฝั่งพนักงานเอง
ประโยชน์ของการทำโครงสร้างเงินเดือน

การมีโครงสร้างเงินเดือนสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งองค์กรและพนักงาน ดังนี้

  1. องค์กรมีโครงสร้างเงินเดือนชัดเจน พนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม

  2. องค์กรประเมินค่าของงานได้งานขึ้น พนักงานมองเห็นทิศทางความก้าวหน้าได้ชัดเจน

  3. ใช้โครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาสายความก้าวหน้าในงาน, การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน, การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาว (Training Roadmap) สำหรับพนักงาน เป็นต้น
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน (Compensation) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
การบริหารค่าตอบแทน


การบริหารค่าตอบแทน หมายถึง การวางแผนโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การจัดระบบงาน และการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประโยชน์โดยทางตรงและทางอ้มแก่พนักงาน ทั้งนี้เพื่อแลกกับผลงานหรือบริการทีพนักงานได้ทำ


ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทน

1. ความเสมอภาคภายใน

2. การแข่งขันกับภายนอก

3. การปฏิบัติงานของลูกจ้าง


จุดประสงค์หลักของการบริหารค่าตอบแทน

1. เพื่อจูงใจให้ลูกจ้างปฏิบัติงานเต็มความสามารถ

2. เพื่อควบคุมต้นทุนด้านแรงงาน

3. เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการว่าจ้างการใช้ประโยชน์ และการเลื่อนขั้น

4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้างองค์ประกอบของค่าตอบแทน

องค์ประกอบของค่าตอบแทนทั้งหมด ที่องค์การจ่ายให้แก่

ลูกจ้างสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ทางตรง ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส ค่านายหน้าการขาย

ทางอ้อม ค่าประกันสุขภาพและชีวิต ค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ทางสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษา การลาโดยได้รับค่าจ้าง ฯลฯ


2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

งาน งานที่สนใจ งานที่ท้าทาย ความรับผิดชอบ โอกาสในการเลื่อนขั้น การยกย่องรองรับ

ความภาคภูมิใจในงาน เป็นต้น

สภาพแวดล้อมของงาน นโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ ทีมงาน การยืดหยุ่น เวลาทำงาน การมีส่วนร่วม สภาพการทำงานที่สะดวกสบาย เป็นต้น
สรุป

การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครืองมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการจูงใจพนักงานและการแข่งขันในอนาคต ด้านการบริหาร รักษาบุคลากรให้กับองค์กร ดังนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องมีความรู้วามเข้าใจเรื่องโครงสร้างค่าตอบแทน ประกอบด้วย หลักการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเข้ากับตลาดแรงงานได้ เป็นเครื่องมือในการสรรหา รักษา และสนับสนุนบุคลากรให้อยู่กับองค์กร ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายด้วยความสุข เติบโต มีความก้าวหน้าในตำแหน่งอย่างเป็นระบบ องค์กรสามารถในการทำงานโดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโต ความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงานในองค์กร


สถาบันฝึกอบรม ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มีบริการคอร์สเรียนฝึกอบรมหลักสูตรโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนสัญญาว่าจ้าง เงื่อนไข & การจ้างงาน (ค่าตอบแทน) ซึ่งเหมาะสมกับผู้บริหาร HR มือใหม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน ผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การจ้างงาน การบริหารจัดการ โครงสร้างค่าตอบแทน การบริหารค่าตอบแทน HR หนังสือสัญญาจ้างงาน โดยลักษณะของการอบรมสัมนาจะมีทั้งแบบ Inhouse Training และ Public Training มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนสัญญาว่าจ้าง เงื่อนไข & การจ้างงาน (ค่าตอบแทน) เป็นผู้บรรยายในหลักสูตร อีกทั้งยังมีบริการอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรฟรี ทุกท่านที่สนใจสามารถเข้ามาอบรมฟรีได้ที่นี่


 

อบรม HR : https://www.hrodthai.com/

ดู 1,837 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page