top of page

แจกฟรี ! คู่มือกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงปฎิบัติการแห่งโลกอนาคต แบบมืออาชีพ

การสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการสร้างกลยุทธ์เชิงปฎิบัติการ ที่สามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้จริง และประสบผลสำเร็จได้ แล้วกลยุทธ์นั้น อาจต้องเป็นเชิงลึกที่เจาะจงในรายละเอียด และทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นด้วย ซึ่งนั่นถือเป็นการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR Strategy

(HRM & HRD System) 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับสูง KMI


KMI = Key Management Index คือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับสูง หรือ ระดับบริหาร ค่าดัชนีชี้วัดนี้จะสอดคล้องกับนโยบายบริษัทหลัก โดย KMI สอดคล้องใหญ่จะยึดตามหลัก PQCDSMEER ดัชนีชี้วัดนี้เป็นของผู้บริหารระดับสูง 

"ทักษะเพื่ออนาคต" จาก World Economic Forum"

10 ทักษะจำเป็น ที่โลกอนาคต จาก World Economic Forum

 • ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา

เพราะในอนาคตการทำงานจะยิ่งมีความยาก และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโลกยุคใหม่จึงต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดและตัดสินใจที่ดี รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จึงเป็น ทักษะจำเป็น ที่พนักงานควรมีไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม

ทักษะด้านการคิด โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ

 1. Analytical thinking and innovation ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม (อันดับ 1)

 2. Complex problem-solving ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (อันดับ 3)

 3. Critical thinking and analysis ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (อันดับ 4)

 4. Creativity, originality and initiative ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ (อันดับ 5)

 5. Reasoning, problem solving and ideation ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด (อันดับ 10)


 • ทักษะการบริหารจัดการตัวเอง

เมื่อองค์กรต้องเจอปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลง อย่างในปี 2020 ที่ผ่านมา ที่ทุกองค์กรต้องเผชิญกับวิกฤต โควิด-19 สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากพนักงาน คือ พวกเขาต้องสามารถรับมือกับปัญหาได้ สามารถจัดการกับอารมณ์ และความกดดัน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาวิธี แก้ไขปัญหา ด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรพัฒนาและฝึกฝนอยู่เสมอ โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ

 1. Active learning and learning strategies ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (อันดับ 2)

 2. Resilience, stress tolerance and flexibility ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว (อันดับ 9)


 • ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ในอนาคต โลกจะยิ่งต้องการผู้นำที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ผู้นำยุคใหม่ จึงต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสังคมการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม และมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมาโดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ

 1. Leadership & Social Influence ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม (อันดับ 6)


 • ทักษะด้านเทคโนโลยี

ทุกองค์กรต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Data & AI, Cloud Computing, Digital Marketing & E-Commerce, Software Engineering หรือ Product Development นอกจากนี้ ทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมก็จะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน

โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ

 1. Technology use, monitoring and control – ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี (อันดับ 7)

 2. Technology design & programming ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม (อันดับ 8) 

กรอบแนวคิดการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล Integrated Organization & HR Framework


การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรต้องเชื่อมโยงไปถึง การบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างแยกไม่ออก ความสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร์องค์กรเป็นผลโดยตรง จาก ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ขององค์กร


ดู 5,070 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page