top of page

เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training

อัปเดตเมื่อ 9 ก.พ. 2564

#เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training #การสอนงาน


การสอนงาน

คือ บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะพึงปฎิบัติต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้

เกิดความเข้าใจงาน มีความชำนาญและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องขั้นตอนในการทำ OJT

1) ขั้นตอนสำรวจ

ต้องสํารวจข้อมูลเพื่อสำรวจพนักงานว่ามีความสามารถอย่างใด2) ขั้นตอนการวางแผน

กําหนดขอบเขตวางแผน ระยะเวลา ระบุความคาดหวัง แผนการดําเนินงาน3) ขั้นตอนการสื่อสาร

วางแผนเสร็จก็ควรแจ้ง ให้ทุกคนทราบถึงรายละเอียดของกระบวนการทั้งหมด4) ขั้นตอนการปฎิบัติการ

ระยะปฎิบัติงานนั้นก็ขึ้นอยู่ กับความยากง่ายของแต่ละทักษะด้วย5) ขั้นตอนการประเมิน

ควรติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินออกมาอย่างถูกต้อง

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ OJT

ดู 491 ครั้ง