top of page

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

#เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ #นำเสนอ #การนำเสนองาน #presentation


การนำเสนอผลงาน ให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายมีความสำคัญมาก ซึ่งผู้นำเสนอจำเป็นต้องมีทักษะการนำเสนอให้มีความเข้าใจ ชัดเจน ที่หัวหน้างานทุกกลุ่มงานต้องมีการเรียนรู้ถึง ทักษะการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอผลงาน ที่จะมุ่งสร้างให้มีความโดดเด่น ซึ่งเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพนำมาใช้เพื่อที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงานและเพื่อสื่อสารและนำไปปฏิบัติหรือดำเนินการต่อให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาและการตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บริหารระดับสูง


การนำเสนอ คืออะไร

การนำเสนอ หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ ความคิดเห็น

หรือความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ

อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ

จุดมุ่งหมายในการนำเสนอ

 1. เพื่อให้ผู้รับสารทราบความคิดเห็นหรือความต้องการ

 2. เพื่อให้ผู้รับสารพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 3. เพื่อให้ผู้รับสารได้ความรู้จากข้อมูล

 4. เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้นำเสนอ

 • มีบุคลิกดี

 • มีนำเสียงชัดเจน

 • มีความสามารถใช้โสตทัศนอุปกรณ์

 • มีจิตวิทยาโน้มน้าวใจ

 • มีความน่าเชื่อถือไววางใจ

 • มีภาพลักษณ์ที่ดี

 • มีความช่างสังเกต

 • มีไหวพริบปฎิภาณในการตอบคำถาม

 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง

 • มีความรู้อย่างถ่องแท้


การวิเคราะห์ผู้ฟัง ABC Principle

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ คือ ต้องวิเคราะห์ผู้ฟัง ABC Principle

 • ผู้ฟัง คือใคร (Audience)

 • ประโยชน์สำหรับคืออะไร (Benefit)

 • ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดคืออะไร (Consequence)


การใช้ภาษา

อีกหนึ่งเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ คือ การใช้ภาษา ให้ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ภาษาสุภาพ เข้าใจง่าย กะทัดรัดได้ใจความมีลำดับขั้นตอนพยายามเลี่ยงศัพท์เทคนิคที่ไม่จำเป็น ไม่พูดคำติดปาก เพราะเป็นบุคลิกที่ไม่ดี


ลำดับการนำเสนอ

 1. Flow แบบพื้นฐานเริ่มต้นด้วยบทนำ เนื้อหา ดำเนินไปตามเนื้อหา แล้วด้วยบทสรุป

 2. Flow ตามลำดับเวลาเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงอดีต นำเสนอสู่ภาวะการณ์ปัจจุบันและจบลงด้วย สิ่งที่เกิดในอนาคต

 3. Flow แบบนาฬิกาทราย เริ่มต้นด้วยการนำเสนอภาพกว้าง แล้วลงรายละเอียดเจาะลึกทีละเรื่อง

 4. Flow แบบเป็นขั้นตอน เริ่มด้วยนิยาม วัตถุประสงค์ วิธีการ และตัวอย่าง

 5. Flow แบบเป็นปัญหาและทางแก้เริ่มต้นด้วยการพูดถึงปัญหา แล้วนำเสนอทางแก้ปัญหา

 6. Flow ตาม Format การนำเสนอแผนธุรกิจ หรือแผนการตลาด เช่น ต้องทำ SWOT


ข้อควรระวังขณะนำเสนอ

 • ห้ามเคาะไมโครโฟน ไม่เล่นสายไมโครโฟน

 • กำหนดระยะปากกับไมโคนโฟนให้เหมาะสม

 • การนำเสนอด้วยการยืนจะสามารถมองผู้ฟังได้ซัดเจน

 • การยกมือพยายามให้อยู่ในระดับต่ำกว่าหัวไหล่

 • ไม่ควรใช้นิ้วชี้ผู้ฟังให้ใช้การผายมือไปยังผู้ฟังแทน

 • เอกสารหรือโน้ต ตัดกระดาษให้ขนาดพอดี เพื่อบันทึกกันลืม

ดู 4,915 ครั้ง

Mga Komento


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page