เตือนนายจ้าง อย่าลืมยื่น คร.11 ผ่าฝืนมีโทษปรับ!

#การยื่นคร11 #คร.11


แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คร.11)การยื่น คร.11 สามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง

1) นำส่งด้วยตนเอง

ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่2) ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ทางเว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.thสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

อาจมีความยุ่งยากซับซ้อนในการเตรียมเอกสาร เพื่อเป็นการอำนวย

ความสะดวก รวดเร็วและลดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถยื่นแบบออนไลน์ผ่านทาง

e-Service กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างลดลงไม่ครบ 10 คน

ให้แจ้งข้อมูล ณ ปัจจุบัน พร้อมหลักฐานเพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับฐานข้อมูลต่อไปนายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved