top of page

หลักการและเทคนิคการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

อัปเดตเมื่อ 22 มี.ค. 2565

#กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร #recruitment #เทคนิคการสรรหาบุคลากร #กลยุทธ์การวางแผน #สรรหาบุคลากร #กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือก #เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร #อบรมhr #ฝึกอบรมhr #คอร์สเรียนhr #หลักสูตรอบรมhrมือใหม่ #การพัฒนาบุคคล #อบรมสัมมนา #สถานบันฝึกอบรม #หลักสูตรอบรมผู้บริหาร #อบรมอินเฮาส์ #InhouseTraining #PublicTraining #อบรมออนไลน์ฟรี #อบรมฟร#HR #Training


การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเน้นขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนบริหารทรัพยากรที่จะได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งที่กำหนดและเหมาะสมกับองค์กรมีความสามารถในการบริหารปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาบุคลากร จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร กระบวนการสรรหาที่ได้มาซึ่ง Source ที่เหมาะสม สามารถคัดบุคคลโดยวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสม สามารถทำหน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานได้อย่างเหมาะสม จูงใจผู้เข้าทำงานและสามารถแข่งขันตลาดได้
Recruitment คืออะไร ?

Recruitment หรือการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานนั้น เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นขั้นตอนหรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังมีแบบแผน มีกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร มีหลักเกณฑ์และมีความยุติธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการมากที่สุดเข้ามาร่วมงาน


สาเหตุที่ต้อง Recruitment


สาเหตุที่ต้อง Recruitment มีสาเหตุดังนี้


1. ตำแหน่งงานเดิมว่างลง

บุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่เดิมลาออก, ถูกให้ออก, เกษียณอายุ, ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานได้ หรือเสียชีวิตลง


2. เลื่อนหรือโยกย้ายตำแหน่งงาน

บุคลากรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง, หมุนเวียนตำแหน่ง, โยกย้ายหน่วยงาน หรือโยกย้ายสาขา


3. เพิ่มตำแหน่งงานใหม่องค์กร

ต้องการตำแหน่งใหม่, ขยายแผนกหรือหน่วยงานใหม่, ตลอดจนหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม


4. ตั้งองค์กรใหม่ นอกจากจะสรรหาบุคลากรให้กับทั้งองค์กรแล้ว ยังต้องวางแผนเรื่องต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้างของการบริการทั้งหมด, ความจำเป็นของตำแหน่งงานต่างๆ, หรือแม้แต่งบประมาณในการจัดจ้างทั้งหมด กรณีนี้ฝ่ายบุคคลอาจต้องใส่ใจมากกว่าสาเหตุอื่นๆ


ประเภทของการสรรหาบุคลากร

ประเภทของการสรรหาบุคลากร สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. การสรรหาบุคลากรภายในองค์กร (Internal Recruitment)

แหล่งทรัพยากรบุคคลอันดับแรกสุดที่เป็นตัวเลือกให้ฝ่าย HR สามารถเริ่มสรรหาได้ก่อนก็คือพนักงานภายในองค์กร


2. การสรรหาบุคลากรภายนอกองค์กร (External Recruitment)

หากต้องการหาคนใหม่ๆ หรือไม่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งภายในที่อาจส่งผลกระทบต่องาน ก็สามารถสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กร


การสรรหาบุคลากรภายในองค์กร (Internal Recruitment)

การสรรหาบุคลากรภายในองค์กร (Internal Recruitment) การสรรหาพนักงานภายในองค์กรมีข้อดี-ข้อเสียดังนี้


ข้อดี

  • ประหยัดและรวดเร็ว ไม่ต้องเสียงบในการประกาศรับสมัครงานมาก มีข้อมูลอยู่แล้ว สรรหาพนักงานได้รวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะและยาวนาน

  • ฝ่าย HR และองค์กรคุ้นเคยกับพนักงานดีอยู่แล้ว รู้ทักษะความสามารถอยู่แล้ว รู้ข้อดีข้อเสีย จุดเด่นจุดด้อย รวมถึงผู้สมัครก็รู้วัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้ว

  • ไม่เสียเวลา ไม่ต้องถ่ายทอดงานมาก ไม่ต้องเรียนรู้งานนาน ไม่มีปัญหาเรื่องเรียนรู้องค์กร

  • สร้างโอกาสและแรงจูงใจให้พนักงาน สร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน ให้พนักงานมีกำลังใจรวมถึงมีแรงจูงใจที่ดี

ข้อเสีย

  • ไม่ได้คนใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ศักยภาพใหม่ๆ เข้ามาทำงาน

  • ต้องสรรหาบุคคลากรใหม่มาทดแทนตำแหน่งที่ถูกโยกย้ายไป อาจมีความเสี่ยงที่จะได้คนที่ไม่ดีเท่าเดิม

  • มักจะยอมรับเรื่องใหม่ๆ ข้อมูลใหม่ๆ ได้ยาก ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงจากความคุ้นเคยเดิมๆ


การสรรหาบุคลากรภายนอกองค์กร

(External Recruitment)