top of page

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

#ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ #การสั่งงาน #มอบหมายงาน


การสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การสั่งงานและมอบหมายงานที่ดี หัวหน้างานควรบริหารจัดการทีมงานอย่างไร เมื่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” หัวหน้างาน จำนวนไม่น้อยที่พบกับปัญหาการสั่งงานไม่ได้ผลงานตามที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นปัญหาเรื่องผู้สั่งหรือผู้รับคำสั่งที่ไม่เข้าใจคำสั่งจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน เช่น การสื่อสารผ่านไลน์ เฟสบุค อีเมล์ ทำให้การปฏิบัติตามคำสั่งไม่ครบถ้วนขาดประสิทธิผล ทั้งนี้ พฤติกรรมการทำงานที่แตกต่างกันไปตาม Generation ที่หัวหน้าอาจตกหลุมพลางจึงไม่อาจควบคุมหรือสั่งการและติดตามงานได้ ดังนั้น หลักสูตร ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างาน ต้องเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์ พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่ดีต่อไป อันจะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลไปสู่การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป


การสั่งการ (Directing)

คือ การใช้อิทธิพลแห่งอํานาจหน้าที่ของผู้นําควบคู่ไปกับสิ่งจูงใจในการสอนงานให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ ตามคําแนะนํา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน นอกจากนี้การสั่งการยังหมายความรวมถึงการใช้อํานาจ แต่งตั้งคณะทํางานประสานงานเพื8อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วย คือการที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําพร้อมทั้งแนะนําวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การสั่งงานนี้มีความหมายรวมทั้ง การขอร้องให้ปฏิบัติ


องค์ประกอบของการสั่งงาน

องค์ประกอบของการสั่งงาน

 1. ผู้ออกคําสั่ง

 2. ผู้รับคําสั่ง

 3. การติดต่อสื่อสาร


รูปแบบในการสั่งการ

รูปแบบในการสั่งการ

 1. การสั่งการแบบออกคำสั่ง

 2. การสั่งการแบบขอร้อง (Request)

 3. การสั่งการแบบให้คำแนะนำ

 4. การสั่งการแบบอาสาสมัคร

การมอบหมายงาน

คือ การมอบงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมตาม ความรู้ ความสามารถของบุคคล นั้น ๆ แล้วติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในระยะเวลาที่กําหนดสิ่งที่หัวหน้าวิตกกังวลเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

สิ่งที่หัวหน้าวิตกกังวลเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

 1. กลัวว่าตนเองจะสูญเสียอำนาจการควบคุมทีม

 2. กังวลว่าคนอื่นจะมองว่าพวกเขากําลัง ละเลยหน้าทีIและความรับผิดชอบของตัวเอง หรือเปล่า

 3. บางครั้งก็เชื่อว่าการทํางานต่าง ๆ ด้วย ตัวเองจะให้ประสิทธิผลที่ดีกว่า

วิธีแก้ไขความคิดที่หัวหน้าวิตกกังวลเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

 1. ให้คิดว่าการมอบหมายงานนั้นจะช่วยพัฒนาทักษะการทํางานให้กับลูกน้อง

 2. เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพิจารณาการเลื่อนขั้นของพนักงาน

 3. คุณต้องวางใจในความสามารถของลูกน้องคุณ


ขั้นตอนในการพิจารณาคนที่เหมาะที่สุด

ขั้นตอนในการพิจารณาคนที่เหมาะที่สุด

 • ทักษะที่ต้องใช้ในงานนั้นๆ

 • ทําความคุ้นเคยจุด แข็ง-จุดอ่อนของตนเอง และลูกน้อง

 • รวบรวมทักษะของทุกคนแล้วนํามารวมกัน

 • มองหาทรัพยากรที่มีอยู่ (รวมทั้งภายนอกทีมและหัวหน้าคุณ)

 • พิจารณาทรัพยากร ภายนอกองค์กร

ดู 605 ครั้ง

Σχόλια


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page