ลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป ต้องปฏิบัติดังนี้ฝ่าฝืนติดคุก!!

#การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ #คณะกรรมการลูกจ้าง


ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

นายจ้างจัดให้มี คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการประกอบด้วย

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง อย่างน้อย 5 คนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

1) กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการให้มาจากการเลือกตั้งตาม

หลักเกณฑ์และวิธีที่อธิบดีกำหนด

2) สถานประกอบกิจการใดมีคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

ให้คณะกรรมการลูกจ้างทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

2) ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้าง

3) ตรวจตรา ควบคุมการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

4) เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการฯนายจ้างจัดให้มีการประชุมกับคณะกรรมการฯ

1) นายจ้างจัดให้มีการประชุมหารือ กับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง

2) เมื่อกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบกิจการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

3) สหภาพแรงงานร้องขอโดยมีเหตุผลสมควรให้นายจ้างปิดประกาศ การจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวง

ตามที่มีข้อตกลงกับลูกจ้างให้จัดขึ้นไว้ในที่เปิดเผยเพื่อให้ลูกจ้างได้

ทราบ ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้างนายจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษดังนี้

1) มาตรา 96 ปรับ 50,000 บาท

2) มาตรา 98 ปรับ 2,000 บาท จำคุก 1 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

3) มาตรา 99 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ดู 15 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved