top of page

ลาป่วยบ่อย แต่ป่วยจริง ลาได้! เพราะลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง

อัปเดตเมื่อ 20 มิ.ย. 2566

#ลาป่วย #กฎหมายคุ้มครองแรงงาน


ลาป่วยบ่อย แต่ป่วยจริง ลาได้! เพราะลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงลาป่วยบ่อย แต่ป่วยจริง ลาได้! เพราะลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่นายจ้างเลิกจ้างได้ เพราะถือว่าหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน


แม้กฎหมายให้ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่การที่นายจ้างได้คนที่ป่วยมาทำงาน ศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ว่าลูกจ้างคนนั้นเป็นผู้ "หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน"


เมื่อหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน นายจ้างจึงสามารถหยิบเอาเหตุลาป่วยบ่อย แม้การป่วยจะน่าเห็นใจ แต่นายจ้างก็นำมาเป็นเหตุในการเลิกจ้างลูกจ้างได้ เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม (ม.๔๙ พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ)


*แต่ก็ต้องจ่ายค่าชดเชย เพราะเลิกจ้างด้วยเหตุที่ลูกจ้างป่วยไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย

ที่มา หนังสือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, รศ.ตรีเนตร สาระพงษ์, หน้า ๒๗๐-๒๗๑
ดู 267 ครั้ง

Kommentare


Featured Posts
Recent Posts