ภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

#ผู้นำ #ผู้นํายุคใหม่ #ภาวะผู้นำยุคใหม่ #บทบาทผู้นำยุคใหม่


ทักษะสำคัญของผู้นำยุคใหม่

1) ความสามารถด้านเทคนิค (Technical Competency)

2) ความสามารถด้านคน (Human Competency)

3) ความสามารถด้านการคิดและตัดสินใจ (Conceptual and Decision Competency)ความสามารถด้านเทคนิค (Technical Competency)

1) ทักษะในสายวิชาชีพ (Technical or Professional Expertise)

2) ทักษะการสอนงานและพัฒนาคน (Develops Others)

3) ทักษะการวางแผนงาน (Planning Skill)

4) ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation Skill)

5) ทักษะดิจิทัล (Digital Skill)ความสามารถด้านคน (Human Competency)

1) ทักษะการคัดเลือกทีมงาน (Team Selection)

2) ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อื่น (Inspire and Motivate Others)

3) ทักษะการสื่อสารสร้างพลังงานบวก (Powerful Communication)

4) ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

5) ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ (Relation Building)ความสามารถด้านการคิดและตัดสินใจ (Conceptual and Decision Competency)

1) ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

2) ทักษะความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

3) ทักษะความคิดเชิงระบบ (System Thinking)

4) ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

5) ทักษะการวัดผลปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved