top of page

ทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการสั่งงานสำหรับหัวหน้างาน

#สั่งงาน #เทคนิคการสั่งงานลูกน้อง #การสั่งงาน #ศิลปะการสั่งงาน


ทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการสั่งงาน

การสั่งงานคือการที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำพร้อมทั้งแนะนำวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การสั่งงานนี้มีความหมายรวมทั้งการขอร้องให้ทำ การออกคำสั่ง และการให้คำแนะนำ การสั่งงานเป็นการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า เขาจะต้องทำอะไร ทำอย่างไร ทำกับใคร ทำที่ไหน และทำเมื่อใด


ทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการสั่งงาน

  • ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรือของลูกน้อง

  • เต็มใจและยินดีให้ผู้อื่นหรือ ลูกน้องปฏิบัติงานในนามของตน

  • ยอมรับ และเชื่อในความสามารถของผู้อื่นหรือลูกน้อง

  • ยึดมั่นหรือมุ่งหวังในผลสำเร็จของงานมากกว่าวิธีการปฏิบัติงาน

  • ยอมและยินดีให้ลูกน้องมีอิสระในการตัดสินใจบ้าง

ดู 297 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page