top of page

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่ HR FOR NON HR

#HR #งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่ #งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ #ทรัพยากรมนุษย์


งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่

งานบริหารงานบุคคล เป็นงานที่ต้องทำงานอยู่กับคน ซึ่งเป็นงานบริหารคนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คนที่เข้ามาให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร รองรับการแข่งขัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถสร้างความสำเร็จ หรือความล้มเหลวได้หากองค์กรไม่ให้ความสำคัญในการบริหาร การพัฒนา การประเมินผลงาน โดยเฉพาะคนที่เป็น HR มือใหม่หรือต้องทำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่ (HR FOR NON HR) จำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้งานบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ


หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่ (HR FOR NON HR) เน้นการสร้างความรู้ การเข้าใจถึงบทบาทของการบริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายขององค์กร


ผลการทำงานของคนจะดีหรือไม่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resources Management

1. HRM

Human Resources Management

การบริหารทรัพยากรมนุษย์


2. HRD

Human Resources Development

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


การบริหารทรัพยากรมนุษย์


การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล พนักงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ครอบคลุมในภารกิจ 4 ด้าน


1. ด้านการสรรหาพนักงาน

เช่น การรับสมัคร การทดสอบ การสัมภาณ์ การว่าจ้างการบรรจุ และการทดลองปฏิบัติงาน เป็นต้น


2. ด้านการพัฒนา

ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาพนักงาน (การฝึกอบรมและพัฒนา) การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์กร เป็นต้น


3. ด้านการรักษาพนักงาน

ในส่วนค่าตอบแทนความก้าวหน้าในตำแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล สื่อสัมพันธ์สุขอนามัย ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น


4. ด้านการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า

เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน การออกแบบงาน การกำหนดตำแหน่ง การวิจัย และการตรวจสอบด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น


หน้าที่ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์


กำหนดนโยบาย

จัดเตรียมข้อมูลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบุคลากรให้กับผู้บริหาร การกำหนด

นโยบายด้านบุคลากร


ให้บริการ

ให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาแก่สายงานหลัก เช่น โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การแก้ไขปัญหา และวางแผนชีวิตแก่บุคลากร


ให้คำแนะนำ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบงาน ก็สามารถขอคำแนะนำจากหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ได้โดยตรง


ควบคุม

ทำหน้าที่ตรวจสอบปรับปรุงแผนงานเกี่ยวกับกำลังคนหน้าที่เกี่ยวกับสมาชิกขององค์การ


3 ประสานเพื่อการบริหารและพัฒนา HR


ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRIS)


กรรมวิธีเชิงระบบสำหรับจัดการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมด้านงานบุคคลที่จำเป็นต่อองค์กร ประกอบด้วย การรวบรวม การจัดเก็บ การรักษา และการเรียกข้อมูลต่าง ๆ กลับมาใช้โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


  1. ระบบสรรหาบุคลากร e-Recruitment

  2. ระบบจัดการเวลาทำงานคำล่วงเวลา e-Time

  3. ระบบการจัดการการลาออนไลน์ e-Leave

  4. ระบบจัดการการฝึกอบรม e-Training

  5. ระบบประเงินผลงาน e-Performance

  6. ระบบการจัดการเบิกคำาทดแทนและค่าใช้จ่าย e-Claim

ดู 663 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page