top of page

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ (HR for HR Professional)


HR มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ Hr มืออาชีพ

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร งานนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบรรลุผลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี กฎหมาย แนวโน้มสังคม และความต้องการของลูกค้า ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้องค์กรเป็นผู้นำในตลาดและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ


งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ มีหลากหลายหน้าที่และภาคส่วนที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึง:

1. การวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรมนุษย์: การประเมินความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร วางแผนในการจัดหาและสรรหาบุคคลที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับงาน การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต


2. การสรรหาและเลือกบุคคล: การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน วิเคราะห์ประวัติผู้สมัคร การทำสัญญาจ้างงาน การสัมภาษณ์และการเลือกคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม


3. การพัฒนาและฝึกอบรม: การวางแผนและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ การจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ของบุคลากร


4. การจัดการสมรรถนะและประสิทธิภาพ: การวัดและประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของบุคลากร การจัดทำและดำเนินการแผนการพัฒนาสมรรถนะ การให้คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ


5. การบริหารสัมพันธภาพและความพึงพอใจของพนักงาน: การดูแลและจัดการเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงาน การสนับสนุนและประเมินความพึงพอใจของพนักงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สึกสังคมในองค์กร


6. การบริหารและวางแผนการเงินทรัพยากรมนุษย์: การวางแผนและจัดการงบประมาณทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ต้นทุนการจ้างงาน การจัดทำนโยบายการเงินและผลตอบแทน


7. การจัดการปัญหาและขั้นตอนการบริหาร: การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทรัพยากรมนุษย์


งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ ต้องมีความเข้าใจในหลักการทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ สามารถวางแผนและดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงมีทักษะในการสื่อสาร การควบคุม การจัดการเวลา และการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถจัดการกับสถานการณ์และความต้องการขององค์กรได้เป็นอย่างดี

การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ เน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ นี้สามารถช่วยให้องค์กรเติบโตและปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือหลายๆ แนวทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่:


1. การใช้เทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัล: การใช้เทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลเพื่ออัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ออนไลน์ (HRIS) หรือระบบบริหารสมรรถนะและการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเร็วกว่าเดิม


2. การสนับสนุนการทำงานแบบร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกัน: การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีมและการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน ผ่านการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน เช่น โซเชียลอินทราเกรชัน, พอร์ทัลความรู้ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร


3. การส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนได้: การให้โอกาสและสภาวะการทำงานที่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนได้ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีม การส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นสามารถทำงานที่มีเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้โมเดลการทำงานแบบเชิงผลลัพธ์ (Outcome-based work model) เพื่อให้ผู้ทำงานมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาและที่ทำงาน


4. การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต: การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในองค์กร โดยให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ ผ่านการอบรมภายในองค์กร หรือการสนับสนุนการศึกษาต่อหรือการเรียนรู้แบบออนไลน์


5. การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงข้อมูล: การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลในองค์กร


6. การสนับสนุนความสมดุลในการทำงานและชีวิต: การสนับสนุนพนักงานให้มีความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยเช่นการให้สิทธิประโยชน์ที่ยืดหยุ่นในการทำงาน เช่น การทำงานระยะเวลายืดหยุ่น, การให้บริการด้านสุขภาพและความเป็นอิสระทางอารมณ์


7. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์และสนับสนุน: การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอความคิดใหม่ การสนับสนุนการทำงานทีมและการสร้างสัมพันธภาพในทีม และการสร้างแรงจูงใจและความผูกมัดในองค์กร


การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่นี้มุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น ทำให้องค์กรสามารถเติบโตและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลที่เรากำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

hr fuction มีอะไรบ้าง

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ hr function

HR (Human Resources) หรือ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในองค์กร ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจหลากหลาย นี่คือบางส่วนของ HR functions ที่พบในองค์กร:


1. การจัดการแรงงาน (Workforce Planning): การวางแผนและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร รวมถึงการกำหนดตำแหน่งงาน การวิเคราะห์และตรวจสอบความต้องการของแรงงาน และการจัดการการเจ้าหน้าที่และผู้สมัครงาน


2. การจัดการและพัฒนาบุคลากร (Talent Management and Development): การจัดการบุคลากรในองค์กร รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร การบริหารสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ การสร้างและบริหารทีมงาน และการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร


3. การจัดการผลประโยชน์และค่าตอบแทน (Compensation and Benefits Management): การวางแผนและการจัดการระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์สำหรับบุคลากร ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงินเดือน การจัดการสวัสดิการและบำเหน็จ และการวางแผนเพื่อสร้างสิ่งส่งเสริมและสิ่งสนับสนุนให้กับบุคลากร


4. การจัดการและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Management and Development): การสร้างและบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่านิยมองค์กร การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการทำงานทีม การสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา


5. การบริหารจัดการและพัฒนาการประสานงาน (HR Operations and Employee Relations): การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการจัดการบุคคล การจัดการข้อมูลบุคคล การจัดการบริการด้านบุคคล การจัดการการเงินและการบัญชีของบุคคล และการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร


6. การจัดการเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน (Employment Law and Compliance): การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายความเสมอภาคเพศ กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ้างงาน การสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน


นี่เป็นเพียงบางส่วนของ HR functions ที่องค์กรส่วนใหญ่มักมี แต่อาจมีการปรับแต่งหรือปรับเปลี่ยนตามความต้องการและลักษณะขององค์กรเอง


หากคุณกำลังมองหาที่ อบรม HR มือใหม่ ขอแนะนำ HRODTHAI ในหลักสูตรงานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่

เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ (HR for HR Professional)





งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ การวางแผนทัพยากรมนุษย์

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) เป็นกระบวนการที่องค์กรใช้ในการกำหนดและวางแผนการจัดหาและบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในระยะยาวและระยะสั้น การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีขั้นตอนหลัก ดังนี้:


1. วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาตำแหน่งงานที่ต้องการเติบโตหรือลดลงในอนาคต ระยะเวลาที่ต้องการในการเติบโต และทักษะและความสามารถที่ต้องการในตำแหน่งงาน


2. การวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่: หลังจากที่ได้วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ ต่อไปคือการวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กร รวมถึงการสำรวจความสามารถ ประสบการณ์ และความพร้อมใช้งานของบุคคลในองค์กร เพื่อให้เกิดการนำทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่มาใช้ให้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ


3. การวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรมนุษย์: หลังจากการวิเคราะห์ความต้องการและแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ ต่อไปคือการวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาตำแหน่งงาน การคัดเลือกผู้สมัคร และการสร้างความสามารถให้กับบุคคลที่เข้าร่วมองค์กร


4. การวางแผนพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์: หลังจากที่มีทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมองค์กรแล้ว การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ยังรวมถึงการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการวางแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคล การสนับสนุนในการเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง และการสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้บุคคลเติบโตและพัฒนาองค์กร


การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดผลสูงสุดในองค์กร โดยการนำเอาข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสนับสนุนการทำงานของบุคคลในองค์กร


งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ career path

 • กำหนดเงื่อนไขในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ

 • เขียนแผนผังแสดงเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งในกลุ่มงานเดียวกันและต่างกลุ่มงาน

 • จัดกลุ่มงานที่มีลักษณะงาน & competencyใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มงาน (job family) เดียวกัน

 • วิเคราะห์งาน ศึกษางานและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานเพื่อจัดทำ Job-Position Profile

 • ศึกษาและออกแบบ/จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าสำหรับตำแหน่งเป้าหมาย

 • ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าของพนักงาน

 • ศึกษาโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา / โครงสร้างตำแหน่งงาน นโยบายด้านบุคคลและวัฒนธรรมการบริหาร


บทบาทของ HR และ Line (หัวหน้างาน)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ บทบาทของ hr และ line หัวหน้างาน

บทบาทของ HR (ทรัพยากรบุคคล) คือการให้บริการและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการตัดสินใจทางกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดผลสำเร็จ


บทบาทหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล


1. การสร้างและจัดการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล: HR มีบทบาทในการกำหนดและดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับองค์กร โดยรวมถึงการโฆษณาตำแหน่งงาน การตรวจสอบผู้สมัคร การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบอ้างอิง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีทักษะและความสามารถที่ตรงตามความต้องการขององค์กร


2. การพัฒนาและการบริหารสมรรถนะ: HR มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและความสามารถของบุคคลในองค์กร โดยการจัดการการฝึกอบรม การวางแผนพัฒนาบุคลากร และการประเมินประสิทธิภาพและการพัฒนาต่อเนื่องของบุคคล


3. การจัดการประสบการณ์การทำงานและส่วนสนับสนุนบุคลากร: HR มีบทบาทในการจัดการประสบการณ์การทำงานของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงการจัดการเรื่องของผลตอบแทน การประเมินประสิทธิภาพ การบริหารสัมพันธภาพในทีม การวางแผนการเจรจาต่อรองทางแรงงาน และการให้คำปรึกษาทางบริหารทรัพยากรบุคคล


4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์แรงงาน: HR มีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในองค์กร โดยให้คำปรึกษาและสนับสนุนในเรื่องของนโยบายและกระบวนการทางบริหารทรัพยากรบุคคล การแก้ไขข้อขัดแย้งและปัญหาในที่ทำงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เพื่อนร่วมงานเติบโตและพัฒนาได้


หัวหน้างาน (Line Manager)

ยังเป็นบทบาทที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล บทบาทหลักของหัวหน้างานรวมถึง:


1. การจัดการแผนงานและการกำหนดเป้าหมาย: หัวหน้างานมีบทบาทในการกำหนดแผนงานและการกำหนดเป้าหมายในทีม โดยใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายขององค์กร


2. การจัดการทรัพยากรบุคคล: หัวหน้างานมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรบุคคลในทีม รวมถึงการสร้างทีมที่มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสม การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในทีม


3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนรวม: หัวหน้างานมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนรวมที่สนับสนุนการทำงานของทีม โดยการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี การสร้างความไว้วางใจและความผูกพันในทีม และการสร้างการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสในทีม


4. การประเมินและการพัฒนาบุคลากร: หัวหน้างานมีบทบาทในการประเมินและการพัฒนาบุคลากรในทีม โดยการให้ข้อคิดเห็นและการแสดงความสำเร็จ และการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร


ทั้ง HR และหัวหน้างานมีบทบาทสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร โดยร่วมมือกันเพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร


ประโยชน์ที่หัวหน้าตามสายงาน จะได้รับจากการบริหารบุคคล

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ ประโยชน์ที่หัวหน้าตามสายงาน จะได้รับจากการบริหารบุคคล

การบริหารบุคคลที่ดีจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อหัวหน้าในสายงานหลายๆ ด้าน นี่คือตัวอย่างของประโยชน์ที่หัวหน้าสามารถได้รับ:

 1. การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ: ผ่านการบริหารบุคคลที่ดี หัวหน้าสามารถสร้างทีมที่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานได้ เพราะสามารถเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับงานและสร้างทีมที่มีความสมดุลในทักษะและบทบาทที่แตกต่างกัน ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 2. การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะของบุคลากร: หัวหน้าที่บริหารบุคคลได้ดีจะสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรในทีม โดยให้โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตในองค์กร

 3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี: หัวหน้าที่มีการบริหารบุคคลที่ดีสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ เช่น การสนับสนุนความรับผิดชอบและความเป็นภาคผนวกในทีม การสร้างการสื่อสารที่เปิดโอกาสและโปร่งใส และการสร้างความเชื่อมั่นในทีม

 4. การบริหารประสิทธิภาพและสมรรถนะ: หัวหน้าที่มีการบริหารบุคคลที่ดีจะสามารถจัดการและส่งเสริมประสิทธิภาพและสมรรถนะของทีมได้อย่างเหมาะสม ทำให้ทีมมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

 5. การสร้างความผูกพันและการเก็บรักษาบุคลากรที่ดี: ผ่านการบริหารบุคคลที่ดี หัวหน้าสามารถสร้างความผูกพันและสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรในทีม ซึ่งจะช่วยในการเก็บรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้บุคคลากรคงอยู่ในองค์กรและมีการทำงานอย่างยาวนาน

การบริหารบุคคลที่ดี เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารบุคคลที่ดียังสร้างความพึงพอใจในการทำงาน ช่วยเพิ่มผลิตภาพของทีม และสร้างความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน
ดู 1,878 ครั้ง

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page